Revisionsrapporter 2002-2014

2014 - Försörjningsstöd

Granskningens övergripande syfte har varit att granska hur kommunstyrelsen och stadsområdesnämnderna arbetar med att fler malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande och på så sätt minska kostnaderna för försörjningsstödet.
Försörjningsstöd (pdf, 436.1 kB)
Projektledare: Olof Hammar, 040-34 11 17

2014 - Tomtmark och lokaler för förskole- och fritidsverksamhet

Granskningens övergripande syfte har varit att granska om produktion av byggnader för förskole- och skolverksamhet sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Tomtmark (pdf, 4.4 MB) 
Projektledare: Nina Hellström, 0729-63 55 27

2014 - Malmöfestivalen

Syfte med granskningen har varit att granska om Malmöfestivalens ekonomiska styrning, redovisning och uppföljning skett på ett korrekt och tillfredsställande sätt, om direktupphandlingar skett enligt gällande regelverk samt om Malmöfestivalen genomförts på ett ändamålsenligt sätt.
Malmöfestivalen (pdf, 495.8 kB)
Projektledare: Olof Hammar, 040-34 11 17

2014 - Stadsfastigheter och kunderna

Syftet har varit att granska om arbetet på Stadsfastigheter ur ett kundperspektiv sker på ett ändamålsenligt och ekonomiskt effektivt sätt.
Stadsfastigheter och kunderna (pdf, 391.5 kB)
Projektledare: Richard Magnusson, 040-34 19 14

2014 - Inlärning tidiga åtgärder

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av inlärning. Denna granskning sätter fokus på kunskapsinhämtningen i de lägre årskurserna.
Inlärning tidiga åtgärder (pdf, 614.9 kB)
Projektledare: Kaj Oldrup tel 0709-341970

2014 - Valen 2014

Revisorerna har genomfört en granskning avseende val till Europaparlamentet (EP-valet) och val till riksdag, kommun och landsting (RKL-valen).
Valen 2014 (pdf, 262 kB)
Projektledare: Göran Holmberg, 0709-34 19 68

2014 - Upplåtelse Offentlig plats

Syftet med granskningen har varit att ta ställning till om gatukontoret i sitt arbete följer policyn för upplåtelser av offentlig plats.
Upplåtelse Offentlig plats (pdf, 223.6 kB)
Projektledare: Per Nilsson, 0709-34 19 49

2014 - Fritidshem

Revisionskontoret har granskat fritidshemmen som har koncentrerats till sex skolor i Malmö stad.
Rapport Fritidshem (pdf, 594.9 kB) 
Projektledare: Kaj Oldrup, 0709-34 19 70

2014 - Jämställdhetsintegrering

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämndens arbete för att införliva ett jämställdhetsperspektiv mellan kvinnor och män i den externa verksamheten (den som riktas till malmöborna). Jämställdhetsintegrering (pdf, 319.6 kB)   
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-63 65 85

2014 - Sociala lägenheter

Granskning av stadens sociala lägenheter vad gäller anskaffning, fördelning, övertag och tillsyn.
Rapport Sociala lägenheter (pdf, 263 kB) 
Projektledare: Olof Hammar, 0709-71 16 06

2014 - Studie och yrkesvägledning

Syftet med förstudien har varit att granska om det finns en ändamålsenlig organisation för att säkra att alla elever får ett likvärdigt och bra stöd av studie- och yrkesvägledare.
Rapport Studie och yrkesvägledning (pdf, 309.3 kB) 
Projektledare: Nina Hellström, 0729-63 55 27

2014 - Risker med biltransporter

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om Malmö stads anställda använder kommunens transportmedel på ett säkert sätt och i enlighet med gällande riktlinjer.
Rapport Risker med biltransporter (pdf, 236.7 kB) 
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-71 61 32

2014 - Intern kontroll

Revisionskontoret har granskat Malmö stads arbete med intern kontroll med fokus på risk och väsentlighetsanalyserna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Rapport Intern kontroll (pdf, 498.5 kB)
Projektledare: Fredrik Jerntorp, 0709-71 16 07

2014 - Representation

Granskningen av Malmö stads representationshantering. 
Rapport Representation (pdf, 384.2 kB)
Projektledare: Fredrik Jerntorp, 0709-71 16 07

2013 - Stadens arbete med uppdrag som berör hemlöshet

Revisorerna har granskat ansvariga nämnders arbete med hemlöshet och hur samordningen mellan stadens nämnder sker.
Rapport Hemlöshet (pdf, 606.1 kB) 
Projektledare: Olof Hammar, 0709-71 16 06

2013 - Framgångsrikt genomförda gymnasiestudier

Revisionskontoret har granskat gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens arbete med att få fler elever att genomföra gymnasiestudierna framgångsrikt. Rapport Framgångsrikt genomförda gymnasiestudier (pdf, 699.1 kB)
Projektledare: Kaj Oldrup, 0709-34 19 70

2013 - Servicenämndens styrning av JobbMalmö

PWC har på uppdrag av Stadsrevisionen i Malmö granskat servicenämndens styrning av Jobb Malmö.
Rapport JobbMalmö (pdf, 335 kB) 
Projektledare: George Smidlund, 0709-34 19 59

2013 - Malmö stads finansverksamhet och internbank

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Malmö stad granskat Malmö stads finansverksamhet.
Rapport Malmö stads finansverksamhet (pdf, 441.1 kB) 
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-71 11 32

2013 - Kompetensförsörjning förskola

Revisionskontoret har granskat hur den kommungemensamma strategin för kompetensförsörjning med tillhörande handlingsplan efterlevs.
Rapport Kompetensförsörjning förskola (pdf, 251.6 kB) 
Projektledare: Nina Hellström, 0729-63 55 27

2013 - Miljöarbetet i Malmö stad

EY har på uppdrag av revisorerna granskat miljönämndens, tekniska nämndens, stadsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens former för styrning och uppföljning mot målen i Malmö stads miljöprogram.
Rapport Stadens miljöarbete (pdf, 221.9 kB) 
Projektledare: Tommy Larsson

2013 - Eurovision Song Contest

Revisorerna har löpande följt och granskat Eurovision Song Contest med särskilt fokus på projektbudgeten, hur stadens rutiner och riktlinjer efterlevdes vad gäller upphandlingar och representation samt engagemanget av volontärer.
Rapport Eurovision Song Contest (pdf, 255.2 kB) 
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-71 61 32

2013 - Tillämpning av nya PBL

Revisorerna har granskat tillämpningen av nya plan- och bygglagen med avgränsning till bygglovsprocessen.
Rapport Tillämpning av nya PBL (pdf, 256.6 kB) 
Projektledare: Lotta Onsö

2013 - Skolornas arbete mot kränkande behandling

Granskningen har koncentrerats till sex skolor i fem stadsdelar.
Rapport Kränkande behandling (pdf, 5.6 MB) 
Projektledare: Kaj Oldrup, 0709-34 19 70

2013 - Uppföljning av IT-granskningar

Revisorerna har gjort en uppföljning av tidigare IT-granskningar.
Rapport Uppföljning IT-granskningar (pdf, 244.7 kB) 
Projektledare: Lotta Onsö

2012 - Ungas psykiska hälsa

Revisorerna har tillsammans med Region Skåne och åtta andra skånska kommuner  granskat hur Skånes kommuner och Region Skåne  samverkar kring barns och ungdomars psykiska hälsa samt vilka gemensamma insatser som görs.
Ungas psykiska hälsa
(pdf, 433.4 kB)
Projektledare: George Smidlund, 0709-34 19 59

2012 - Stora investeringsprojekt

På uppdrag av revisorerna har PwC granskat stora investeringsprojekt. Stora investeringsprojekt (pdf, 242.2 kB) 
Projektledare: George Smidlund, 0709-34 19 59

2012 - Kvaliteten på maten i skolorna och boenden

Granskning av kvaliteten på maten till skolorna och boenden.
Kvaliteten på skolmaten (pdf, 195.4 kB) 
Projektledare: Hans Mandl

2012 - Markanvisningspolicyn

På uppdrag av revisorerna har Ernst & Young AB granska efterföljsamheten av markanvisningspolicyn.
Markanvisningspolicyn (pdf, 10.4 MB)
Projektledare: George Smidlund, 0709-34 19 59

2012 - Tillsyn av fristående förskolor

Förstudie avseende tillsyn av fristående förskolor vid stadsdelsfullmäktige Centrum, Husie och Kirseberg.
Fristående förskolor (pdf, 191.4 kB)
Projektledare: Fredrik Jerntorp

2012 - Föreningsbidrag
Granskning av fritidsnämndens bidragsgivning.
Föreningsbidrag (pdf, 129.4 kB) Projektledare: Lotta Onsö

2012 - Anhörigstöd
Granskning hur nämnder säkerställer anhörigstödet.
Anhörigstöd (pdf, 124.2 kB) Projektledare: Kaj Oldrup

2012 - Kvalitet förskola
Granskning av kvaliteten i förskolor vid stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden, Västra Innerstaden och Rosengård.
Kvalitet förskola (pdf, 179.8 kB) Projektledare: Kaj Oldrup

2012 - Malmö stad och konkurrenslagen
Granskning av Malmö stads säljverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden på vilken ägen privata aktörer verkar och om stadens verksamhet på något sätt konkurrerat otillbörligt gentemot dessa aktörer.
Malmö stad och konkurrenslagen (pdf, 200.9 kB) Projektledare: Fredrik Edler

2012 - Upphandlingar
På uppdrag av revisorerna har Ernst & Young AB granskat Malmö stads upphandlingsverksamhet. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden och sociala resursnämnden.
Upphandlingar (pdf, 7.9 MB) Projektledare: George Smidlund, tel 0709 - 34 19 59

2012 - Bemanning i särskilt boende
Granskning avseende bemanning i särskilt boende vid stadsdelsfullmäktige Centrum, Västra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflo
Särskilt boende (pdf, 155.3 kB) Projektledare: Göran Holmberg

2012 - Malmö stads omstruktureringsanslag
Granskningen av Malmö stads rutiner och riktlinjer för det kommungemensamma omstruktureringsanslaget och om tilldelning av anslaget skett på ett ändamålsenligt sätt samt hur detta har redovisats. Omstruktureringsanslag (pdf, 100.3 kB) Projektledare: Fredrik Edler

2012 - Effektiv organisation för chefs-/ledarfrågor
Granskning avseende effektiv organisation för chefs-/ledarfrågor vid stadsdelsfullmäktige Fosie ochÖöverförmyndarnämnden.
Chefsfrågor (pdf, 62.1 kB) Projektledare: Tommy Larsson

2012 - Institutionsplaceringar
Granskning avseende institutionsplaceringar av barn och unga i Malmö stad.
Institutionsplaceringar (pdf, 188.9 kB) Projektledare: Richard Magnusson

2012 - Hemtjänsten kvalitet-kontinuitet
Förstudie av kvalitets- och kontinuitetsarbetet inom hemtjänsten. Hemtjänsten (pdf, 128.2 kB) Projektledare: Olof Hammar

2011-Miljönämndens inspektionsverksamhet

Revisorerna har granskat miljönämndens livsmedelstillsyn och bostadstillsyn. Granskningen har inrikats på hur nämnden planerar, genomför, debiterar och dokumenterar tillsynen.

Miljönämndens inspektionsverksamhet (pdf, 323.9 kB)
Projektledare:
Olof Hammar
tel 040-341117

2011-Behörighetsadministration och logisk säkerhet

På uppdrag av revisorerna har KPMG AB granskat behörighetsadministration och logisk säkerhet i Malmö stad. De granskade systemen är Procapita, Origo, PMO, Raindance och Personec P.

Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2011-Organiserad brottslighet-otillåten påverkan

Granskning av Malmö stads åtgärder för att förhindra hot mot förtroendevalda och tjänstemän med myndighetsfunktion.

Organiserad brottslighet (pdf, 160.9 kB)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040-341971

2011-Valnämnden

Revisorerna har granskat valnämnden.

Valnämnden (pdf, 165 kB)
Projektledare:
Hans Mandl
tel 040-341971

2011-Viss upphandlingsverksamhet

AffärsConcept i Stockholm AB har på uppdrag av revisorerna granskat viss upphandlingsverksamhet vid tekniska nämnden och servicenämnden.

Viss upphandlingsverksamhet (pdf, 552.8 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2011-Redovisning i exploateringsprocessen

Revisorerna har granskat redovisning i exploateringsprocessen

Exploateringsprocessen (pdf, 247.9 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2011-Redovisning och administration av driftprojekt

Revisorerna har granskat redovisning och administration av driftprojekt vid fritidsnämnden, kulturnämnden, sociala resursnämnden, utbildningsnämnden och samtliga stadsdelsfullmäktige.

Driftprojekt (pdf, 390.4 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2011-Redovisning och administration av driftprojekt

Granskning av redovisning och administration av driftprojekt vid kommunstyrelsen, tekniska nämnden,  servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden.

Driftprojekt (pdf, 879.6 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2011-Miljönämndens styrning, ledning och interna kontroll

Revisorerna har granskat miljönämndens arbete för att säkerställa styrning, uppföljning och intern kontroll inom sitt verksamhetsområde

Miljönämnden (pdf, 728.2 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2011-Stadsdelarnas arbete med kvalitetsutveckling och uppföljning inom äldreomsorgen

Revisorerna har granskat om det i stadsdelarna finns ledningssystem för kvalitet och om det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Kvalitet & uppföljning i äldreomsorgen (pdf, 380.4 kB)
Projektledare:
Åsa le Clair
tel 040-34 1949

2011 - Tillståndsenheten i Malmö stad

Tillståndsenheten prövar ansökningar om alkoholserveringstillstånd och bedriver tillsyn över restauranger med serveringstillstånd samt samordnar stadsdelarnas tillsynsansvar över tobaks- och folkölsförsäljning.

Tillståndsenheten (pdf, 201.2 kB)
Projektledare:
Richard Magnusson
tel 040-34 1113

2011 - Öppenvård för barn

Öppenvård för barn är ett samlingsbegrepp för olika stödinsatser inom socialtjänsten som riktar sig till barn — det vill säga dem under 18 år. Med öppen menas att den unge bor kvar i sitt hem. Granskningen har omfattat SDF Husie, SDF Hyllie och SDF Fosie.

Öppenvård för barn (pdf, 683.7 kB)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040-34 1970

2011 - Investerings- och fastighetsmässan MIPIM i Cannes

Revisorerna har granskat stadens deltagande i investerings- och fastighetsmässan i Cannes. Deltagande nämnder är kommunstyrelsen, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.

MIPIM (pdf, 214.7 kB)
Projektledare:
Lotta Onsö
tel 040-34 3523

2011 - Investeringsprojekt/Materiella anläggningtillgångar

Revisorerna har granskat investeringsprojekt/materialla anläggningstillgångar vid tekniska nämnden (gatukontoret) och servicenämnden (stadsfastigheter).

Investeringsprojekt (pdf, 297.7 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2010 - Avtalshantering

Revisionskontoret har granskat sociala resursnämnden, tekniska nämnden, stadsdelsfullmäktige Kirseberg och stadsbyggnadsnämnden för att belysa om de berörda nämnderna har god kontroll över ingångna avtal och hanteringen av dessa.

Avtalshantering (pdf, 108.2 kB)
Projektledare:
Hans Mandl
tel 040-341971

2010 - Fakturering/kundfordringar/krav, periodiseringsrutiner samt projektredovisning vid miljönämnden

På revisorernas uppdrag har Grant Thornton AB genomfört granskning av miljönämndens fakturering/ kundfordringar/ krav, periodiseringsrutiner samt projektredovisning.

Miljönämnden (pdf, 10.4 MB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2010 - Uppföljning av policy och riktlinjer mot mutor

Revisorerna har genomfört en uppföljning av granskningsrapporten avseende policy och riktlinjer samt intern kontroll mot mutor med mera som genomfördes hösten 2009.

Uppföljning av mutor (pdf, 284.9 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2010 - Policy och riktlinjer samt intern kontroll mot mutor et

Revisorerna har granskat policy och riktlinjer samt intern kontroll mot mutor vid de nämnder som inte var berörda av granskningen 2009.

Policy och riktlinjer mot mutor (pdf, 1.9 MB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2010 - Är genomförda EU-projekt ändamålsenliga

Granskningen har omfattat fyra projekt inom miljönämnden, sociala resursnämnden, SDF Kirseberg och SDF Rosengård.

EU-projekt -ändamålsenlighet (pdf, 164.2 kB)
Projektledare:
Gun Jägerhök
tel 040-341959

2010 - Elever som inte når målen

Granskningens övergripande revisionsfråga - På vilket sätt följer stadsdelsfullmäktige upp och kontrollerar att skolorna i tid uppmärksammar elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen?

Elever som inte når målen (pdf, 312 kB)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040-341970

2010 - Likställighet inom äldreomsorgen - äldre med utländsk bakgrund

Likställighet inom äldreomsorgen (pdf, 327.2 kB)
Projektledare:
Åsa le Clair
tel 040-34 1949

2010 - Telefonservice - tillgänglighet

Granskningen har inriktats på att undersöka hur Malmö stad säkerställer en god service och tillgänglighet för malmöborna samt på vilket sätt detta följs upp.

Telefonservice - tillgänglighet (pdf, 178.8 kB)
Projektledare:
Göran Holmberg
tel 040-341968

2010 - Styrning och uppföljning av verksamheten vid Kulturskolan

Granskningen har fokuserat på kulturnämndens styrning och uppföljning av verksamheten samt om kulturskolan lever upp till målen i verksamhetsplanen. Revisionskontotret har även granskat hur institutionen arbetar med information, utbur, lokalisering, regelverk, rutiner och köhantering.

Kulturskolan (pdf, 279 kB)
Projektledare:
Agneta Arnesson
tel 040-343460

2010 - Finansiering av underhållsbehov

Revisionskontoret har granskat hur tekniska nämnden (gatukontoret), servicenämnden och kommunstyrelsen arbetar för att lösa finansieringen av befintlig underhållsskuld och av framtida underhåll, gällande fastigheter, gator och andra anläggningar i stadsmiljön.

Finansiering av underhållsbehov (pdf, 210.1 kB)
Projektledare:
Lotta Onsö
tel 040-343523

2010 - Trygghet och säkerhet i stadsmiljön

Revisionskontoret  har granskat Malmö stads arbete med fysiska trygghets- och säkerhetsåtgärder i den offentliga utomhusmiljön på Tekniska nämndens/Gatukontorets och Stadsbyggnadsnämndens områden.

Trygghet och säkerhet i stadsmiljön (pdf, 164.7 kB)
Projektledare:
Richard Magnusson
tel 040-341113

2010 - Unga lagöverträdare

Revisionskontoret har granskat om samverkan mellan socialtjänsten och rättsväsendet när det gäller unga lagöverträdare är tillfredsställande i Malmö.

Unga lagöverträdare (pdf, 97 kB)
Projektledare:
Olof Hammar
tel 040-341117

2010 - Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa

Revisorerna har under maj-augusti 2010 granskat verksamheten kring anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa.

Barn som far illa (pdf, 186.5 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2010 - Kvalitetsutveckling/uppföljning inom förskoleverksamheten

Revisorerna har under maj - augusti 2010 genomfört en granskning av arbetet med kvalitetsutveckling/uppföljning inom förskoleverksamheten i stadsdelarna Oxie, Centrum, Fosie och Limhamn-Bunkeflo.

Kvalitet förskola (pdf, 311.1 kB)   Bilaga 1 (pdf, 34.7 kB)   Bilaga 2 (pdf, 33.2 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2010 - Insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov dels övergripande och dels i fyra stadsdelar.

Elever med särskilda behov (pdf, 475.5 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2010 - Mottagande till obligatorisk särskola

Granskning hur stadsdelsfullmäktige följer upp mottagande till obligatorisk särskola.

Obligatorisk särskola (pdf, 318.7 kB)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040 - 34 19 70

2010 - IT-leveransen från IT-service

Granskning med syfte att gå igenom rutiner och processer på IT-service för att kunna bedöma om det finns en ändamålsenlig intern kontroll över de tjänster som IT-service levererar.

Projetledare:
Lennart Håkansson
tel 040 - 34 19 59

2009- Förorenad mark inom kommunen
Granskning av nämndernas arbete med inventering och sanering av förorenad mark belägen i Malmö samt hur förorenad mark som ägs av staden värderas i balansräkningen.

Förorenad mark (pdf, 892 kB)
Projektledare:
Lotta Onsö
tel 040-343523

2009- Trafikmiljö
Revisionskontoret har granskat Malmö stads arbete med att förbättra trafikmiljön inom ramen för Trafikmiljöprogram 2005-2010.

Trafikmiljö (pdf, 223.7 kB)
Projektledare:
Richard Magnusson
tel 040-34 11 13

2009- Hemlöshet
Revisionskontoret har granskat hur hemlöshetsarbetet bedrivs såväl kommunövergripande som i stadsdelarna Centru, Södra Innerstaden, Fosie, Rosengård och Kirseberg.

Hemlöshet (pdf, 271 kB)
Projektledare: Olof Hammar, tel 040-34 11 17

2009- Policy och riktlinjer mot mutor
Syftet med granskningen var att svara på den övergripande frågan om den politiska ledningen i nämnder och kommunstyrelsen samt dess förvaltningar har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

Policy och riktlinjer mot mutor (zip)  Bilaga (zip)
Projetledare:
Lennart Håkansson
tel 040 - 34 19 59

2009- Föreningsbidrag
Granskning av föreningsbidrag från fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsdelsfullmäktige, kommunstyrelsen och sociala resursnämnden.

Föreningsbidrag (pdf)
Projetledare:
Gun Jägerhök
tel 040 - 34 11 25

2009- Information till äldre och deras rättigheter
Granskning av hur stadens information till äldre personer om deras rättigheter till olika stödinsatser sker, hur de äldre bemöts och hur det säkerställs att de får sina önskemål och rättigheter tillgodosedda när de ansöker om olika stödinsatser.

Information till äldre och deras rättigheter (pdf)
Projetledare:
Åsa le Clair
tel 040 - 34 19 49

2009- Anlagda bränder och skadegörelse i skolorna
Granskning hur utvecklingen av anlagda bränder och skadegörelsen i skolorna har varit de senaste åren, om Malmös utveckling är jämförbar med andra storstäder, om det finns skillnader inom olika skoltyper och om det finns ett samarbete/ansvarsfördelning mellan olika nämnder/förvaltningar och andra aktörer för att förebygga och följa upp skadegörelse och anlagda bränder.

Anlagda bränder och skadegörelse i skolorna (pdf)
Projetledare:
Hans Mandl
tel 040 - 34 19 71

2009- Investeringar
Granskning av investeringsprocessen inom tekniska nämnden utifrån två specifika investeringar; Hyllie - Broar vid stationstorg och Toftanäs norra - exploatering

Investeringar (pdf, 132.4 kB)
Projetledare:
Lennart Håkansson
tel 040 - 34 19 59

2009- Momsredovisning
Granskning av beräkningsgrunderna för fördelning av moms enligt Mervärdesskattelagen (momslagen) och Lagen om ersättning för viss mervärdesskatt i kommuner och landsting (ersättningslagen) samt rutinerna för kontering och redovisning av moms

Momsredovisning (pdf, 441.4 kB)Bilaga (pdf, 319.9 kB)
Projetledare:
Gun Jägerhök
tel 040 - 34 11 25

2009- Insatser för barn med psyko-/sociala problem
Granskning av insatser för barn med psyko-/sociala problem inom stadsdelsförvaltningarna Hyllie, Limhamn-Bunkeflo och Oxie.

Insatser för barn med psyko-/sociala problem (pdf, 714.6 kB)
Projetledare:
Agneta Arnesson
tel 040 - 34 34 60

2009- Arbetscentrum
Kartläggning av verksamhetens mål 2008 och 2009, dess måluppföljning, eventuella problemområden samt på granskning av individuella handlingsplaner och närvarostatistik.

Arbetscentrum (pdf, 270.4 kB)
Projetledare:
Göran Holmberg
tel 040 - 34 19 68

2009- Underhåll i Malmö
Granskning av hur berörda nämnder och styrelser sköter underhåll av Malmö stads fastigheter, anläggningar mm. I granskningen ingår Gatukontoret, Fastighetskontoret, Stadsfastigheter och Hamnanläggningar (förvaltas av Copenhagen Malmö Port AB).

Underhåll i Malmö (pdf, 355.5 kB)
Projetledare:
Richard Magnusson
tel 040 - 34 11 13

2009- Introduktion för flyktingar och nyanlända
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Malmö stads introduktion för flyktingar och nyanlända genomförs i enlighet med nationella och lokal målsättningar.

Introduktion (pdf, 219.3 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-34 19 59

2009- Anläggningsredovisning inom Tekniska nämnden/ Gatukontoret
Granskningen har visat brister i gatukontorets hantering i samband med avslut av investeringsprojekt samt vid avstämningar.

Anläggningsredovisning (pdf, 96.3 kB)
Projetledare:
Lotta Onsö
tel 040 - 34 35 23

2009- Kvalitetsredovisningar i grundskola och gymnasier
Granskningsrapporten betonar att kvalitetsredovisningarna
måste innehålla mer analyser och skolans/nämndens åtgärder med
anledning av gjorda iakttagelser. För att underlätta för rektorer med flera
måste IT-systemen ge dem bättre stöd.

Kvalitetsredovisning (pdf, 309.9 kB)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040 - 34 19 70

2009- Driftprojekt inom Miljönämnden
Revisorerna har genomfört en granskning avseende om centrala anvisningar följs samt om projektredovisningen är rättvisande. Granskningen visar på stora brister i såväl uppfyllandet av anvisningarnas dokumentationskrav som i projektredovisningen.

Driftprojekt (pdf, 94.9 kB)
Projetledare:
Lotta Onsö
tel 040 - 34 35 23
 
2009- Kontinuitetsplanering
Syftet med granskningen av att bedöma om IT-verksamheten i Malmö stad bedöms uppnå ett "säkerställande av en kontinuerlig drift av verksamhetskritiska system för att kunna ge service åt medborgare och andra intressenter i Malmö stad och begränsa den ekonomiska skadan vid avbrott" .

Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-34 19 59

2009- Betygsättningen
Skolverkets statistik visar det finns störst avvikelser i ämnet matematik mellan nationellt prov och slutbetyg. Rektor och huvudman har ett stort ansvar att följa upp, analysera och diskutera med lärarna om systematiska avvikelser på skolnivå för att öka samsynen på bedömning och betygsättning.

Betygsättningen (pdf)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040 - 34 19 70
 
2008 - Samarbetet kring barn och ungdomars psykiska hälsa
Revisorerna har i samverkan med revisorerna i Region Skåne granskat samarbetet kring barn och ungdomars psykiska hälsa.

Barn och ungdomars psykiska hälsa (pdf, 405.6 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040 - 34 19 59

2008 - Trygghet och säkerhet för äldre personer i det egna hemmet
Syftet med granskningen var att kartlägga om/hur stadsdelarna arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor samt granska vilka förbättringar som eventuellt skett som ett resultat av olika åtgärder. Granskning har skett i stadsdelarna Hyllie, Fosie och Västra Innerstaden. Granskningen har visat att stadsdelarna till största delen bedriver ett omfattande trygghets- och säkerhetsarbete för äldre i det egna hemmet.

Trygghet och säkerhet för äldre (pdf, 258 kB)
Projektledare:
Olof Hammar
tel 040 - 34 11 17

2008 - Från planarbete till färdiga bostäder
Revisorerna har granskat samverkan mellan berörda nämnder vid utbyggnad av bostäder och service i bostadsområdet Annestad.

Annestad (pdf, 325.1 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040 - 34 19 59

2008 - Kommunstyrelsens uppsiktsfunktion
Granskningen har skett som en genomgång av de granskningsrapporter för åren 2003-2007, där kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt begärts inkomma med yttrande. Granskningen har visat att åtgärder i huvudsak vidtagits, pågår eller planeras i enlighet med avlämnade yttrande från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens uppsiktsfunktion (pdf, 301 kB)
Projektledare:
Gun Jägerhök
tel 040 - 34 11 25

2008 - Ekonomisystemet och integrationer till försystem
Revisionskontoret har, genom en externkonsult, granskat systemdokumentation av kommunens ekonomisystem och dess integrationer till försystem. Granskningen har visat på ett flertal områden som behöver förbättras.

Projektledare: Gun Jägerhök
tel 040 - 34 11 25

2008 - Uppföljning av löpande granskning - Miljönämnden
Granskningen är en uppföljning av den löpande granskning av representation, resor, konferenser och personalförmåner som gjordes under 2007 och som visade på brister i nämndens rutiner och interna kontroll. Gjord uppföljning visar att förra årets konstaterade brister kvarstår.

Löpande granskning (pdf, 83.2 kB)
Projetledare:
Lotta Onsö
tel 040 - 34 35 23

2008 - Avstämningsrutiner
Revisorerna har genomfört denna granskning med syfte att bedöma om nämndernas internkontroll i avstämningsrutinerna är tillfredsställande.

Avstämningsrutiner (pdf, 4.2 MB)
Projetledare:
Gun Jägerhök
tel 040 - 34 11 25

2008 - Stöd för återgång till ett normalt liv

Stöd för återång till ett normalt liv (pdf, 361.8 kB)
Projetledare:
Agneta Arnesson
tel 040 - 34 34 60

2008 - Kollektivtrafiken i Malmö
Granskningen inriktas på att beskriva hur samverkan sker mellan Malmös nämnder samt mellan staden och Region Skåne, vilket inflytande Malmö Stad har på linjedragning och turtäthet samt vad stadens nämnder gör för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken i Malmö (pdf, 168.6 kB)
Projetledare:
Lotta Onsö
tel 040 - 34 35 23

2008 - Kvalitetsutveckling/-uppföljning inom LSS-boende
Revisorerna har genomfört en granskning av arbetet med kvalitetsutveckling/uppföljning inom insatsen boende i särskild bostad för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom stadsdelarna Fosie, Oxie, Centrum, Husie och Limhamn-Bunkeflo.

Kvalitetsuppföljning LSS (pdf, 197.7 kB)
Bilaga 1 (pdf, 15.9 kB)     Bilaga 2 (pdf, 24.4 kB)
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040 - 34 19 59

2008 - Betygsutveckling i några gymnasieskolor
Granskningen har framförallt inriktats på samhällsvetenskapligt program. Detta eftersom programmet omfattar många elever och med stora skillnader i ingångsbetyg. En avgränsning har - av resursskäl - också gjorts till Malmö Latinskola respektive Pauli gymnasium.

Betygsutveckling (pdf, 430.2 kB)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040 - 34 19 70

2008 - Infrastrukturunderhåll
Revisionskontoret har under perioden maj-september 2008 följt upp granskningen från 2005 av Malmö stads beläggningsunderhåll av gator samt underhåll av broar och kajer m.m.

Infrastrukturunderhåll (pdf, 327.9 kB)
Projektledare:
Richard Magnusson
tel 040 - 34 11 13

2008 - Malmö stads anpassning till klimatförändringar
Pågående klimatförändringar ger ändrade förutsättningar för kommunens verksamhet. Regionala och lokala konsekvenser av klimatförändringar har uppmärksammats på senare tid, bl.a. genom Klimat- och sårbarhetsutredningen, som påpekar vikten av att kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra skador för människor, miljö och egendom till följd av ett förändrat klimat.

Anpassning till klimatförändringar (pdf, 106.6 kB)
Projektledare:
Richard Magnusson
tel 040 - 34 11 13

2008 - Likställighetsprincipen och tilldelning av plats inom förskola
Revisorerna har under 2008 genomfört en granskning av "Likställighetsprincipen och tilldelning av plats inom förskola" vid några geografiskt angränsande stadsdelsfullmäktige.  Granskningen visar bland annat att det är en stor brist och risk i verksamhetssystemet Elit, eftersom det där inte går att kontrollera den enskilda placeringsbesluten vid en viss tidpunkt bakåt i tiden.

Likställighetsprincipen inom förskola (pdf, 136.3 kB)
Projektledare:
Göran Holmberg
tel 040 - 34 19 68

2008 - Stödfunktioner inom skolan
Denna granskning inriktades mot att göra en kartläggning av vad som faktiskt finns och vem som ansvarar för vad när det gäller olika stödfunktioner inom skolan. De största förvaltningsövergripande stödfunktionerna är; Sjukhusskolan, Modersmålsenheten samt Pedagogiska centralen. Inlämnade uppgifter tyder i allt väsentligt på att verksamheterna är nöjda med sina stödfunktioner och att dessa utför en rimlig grad av utvärdering av sin verksamhet.

Stödfunktioner inom skolan (pdf, 93.6 kB)
Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040 - 34 19 70

2008 - Riskbedömning Stadion/Stadionområdet
Stadsrevisionen har granskat Riskbedömning Stadion/ Stadionområdet huvudsakligen utifrån KF:s beslut 060302 Ärendet Utveckling av Stadionområdet - medverkan till uppförande av ny fotbollsarena. Syftet har bland annat varit att bedöma om det finns framtagna dokumenterade riskbedömningar/analyser och konsekvensbeskrivningar inför beslutet. Granskningen visar att den sammantagna dokumentationen är tillräcklig inför besluten om finansiering.

Riskbedömning Stadion (pdf, 200.4 kB)
Projektledare:
Göran Holmberg
tel 040 - 34 19 68

2008 - Uppföljning av Vården och omsorgen 2006
Under 2007 genomfördes en uppföljande av granskningen av vården och omsorgen av äldre med stora omvårdnads- behov inom fyra stadsdelar, Kirseberg, Rosengård, Västra innerstaden och Hyllie. Till största delen verkar de berörda stadsdelsfullmäktige ha inlett en förstärkning av rehabiliteringsinsatserna mm för äldre för att uppfylla de åtaganden de uppgav i sina yttranden till revisorskollegiet. Det råder dock en viss tveksamhet om de genomförda åtgärderna verkligen kan utnyttjas av de vårdtagare som den ursprungliga granskning avser - de som har de största omvårdnadsbehoven.

Vården och omsorgen (pdf, 183.5 kB)
Projektledare:
Hans Mandl
tel 040 - 34 19 71

2007 - Uppföljning IT-säkerhet
Revisorerna har under 2007 genomfört en uppföljning av kommunstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av revisionskontorets rapport IT-revision - uppföljning säkerhet 2006 och den tillfälliga IT-organisationens slutrapport. Granskningen visar bland annat
- att det nu finns en uppdaterad IT-säkerhetspolicy beslutad av kommunfullmäktige,
- att IT-säkerhetschefens roll nu har tydliggjorts i beslutad IT-policy,
- att kryptering av systemen Elit och Origo samt den interna IP-telefonin har beaktats,
- att en systematisk klassning och riskbedömning av kommunens IT-system nu görs av verksamheterna i Ifacts risk management system.

Uppföljning IT-säkerhet (pdf, 228.8 kB)
Projektledare:
Göran Holmberg
tel 040 - 34 19 68

2007 - Granskning av rutiner och modeller för kalkylering och redovisning
Granskning har genomförts av kalkyleringsprocessen för egenproducerade anläggningstillgångar och ändamålsenligheten i denna vid affärsområdet Kommunteknik inom Serviceförvaltningen. Granskningen har visat att styrdokument för kalkylering saknas och att efterkalkyleringsrutinen har brister. Formaliserad och dokumenterad internkontroll saknas också i rutinerna.

Kalkylering (pdf, 2.5 MB)
Projektledare:
Göran Holmberg
tel 040 - 34 19 68

2007 - Granskning av upphandling inom Stadsfastigheter
Syftet med granskningen har varit att säkerställa att upphandling inom affärsområdet sker enligt gällande regelverk och i förekommande fall enligt gällande ramavtal. Granskningen har visat att rutinerna i det stora hela fungerar väl.

Upphandling Stadsfastigheter (pdf, 2.4 MB)
Projektledare:
Göran Holmberg
tel 040 - 34 19 68

2007 - Hamnverksamhet - riskanalys
Syftet med granskningen har varit att belysa eventuella risker inom hamnverksamheten utifrån ägarförhållanden, avtal och personunioner mellan berörda parter. Parterna som avses är Malmö kommun, Malmö Hamn AB och CMP AB (Copenhagen Malmö Port AB)
I rapporten har ett antal riskområden lyfts fram bl a investeringsprocessen, den gemensamma administrationen och det indirekta ägandet av CMP
 
2007 - Redovisningsrutiner
Syftet med granskningen har varit att bedöma om internkontrollen i de granskade rutinerna är tillfredsställande. De nämnder som granskats har varit tekniska nämnden (gatukontoret), miljönämnden, kulturnämnden, SDF Rosengård och Västra Innerstaden. Bedömningen har gjort av om attester är korrekta, om kontering, underlag och periodiseringar av kostnader är korrekta.

2007 - Kvalitet i grundskolan
Stadsrevisionen har granskat hur kommunstyrelsen och stadsdelsfullmäktige följer kvalitet i grundskolan. I Malmö får ungefär var femte elev betyg från grundskolan som inte gör dem behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program, dvs dessa elever har inte uppnått målen i svenska, engelska eller matematik. Utöver detta prioriterade mål finns beträffande kunskapsmålen sammanlagt 16 ämnen som eleverna ska nå målen i. Det är ungefär 1/3 del eller 1000 elever i Malmö stad som inte når det målet.
 
2007 - Ekonomistyrning SDF Hyllie
Uppdraget att granska hur Malmö kommuns ekonomistyrning ser ut utifrån den styrmodell som används i Köpenhamns kommun har inneburit att SDF Hyllies ekonomistyrning har granskats utifrån modellens fem faser; målformulering  (övergripande mål, verksamhetsmål och resultatkrav), budgetprocess, styrning under året, räkenskaper samt måluppfyllelse och utvärdering. Jämförelse har därefter gjorts med Köpenhamns ekonomistyrning.
 
2007 - Miljöarbetet
Syftet med granskningen har varit att bedöma om samtliga nämnder och styrelsen arbetar med miljöfrågor i ett levande och aktivt miljöledningssystem i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Slutsatsen är att arbetet med miljöfrågor pågår inom samtliga nämnder. Däremot är det stora skillnader mellan nämnderna hur aktivt de genomför och följer upp arbetet.
 
2007 - Kalkylering
Syftet med granskningen har varit att granska om utbildningsnämnden har ändamålsenliga rutiner för kalkylering/ efterkalkylering av externa och interna uppdragsutbildningar.
Bedömningen är att åtgärder bör vidtas för att stärka den interna kontrollen och öka ändamålsenligheten.
 
2007 - Investeringsprocessen
Granskningen avser processen för anläggningstillgångar i allmän platsmark. Den sammanfattande bedömningen är att tekniska nämnden bör kräva en bättre återrapportering av genomförda investeringar och att tillämpningen av den framtagna projekthandboken förbättras

2007 - Upphandlingsverksamheten
Syftet med granskningen har varit att ge svar på om de fyra berörda nämnderna har erforderlig kompetens och adekvat organisation för att genomföra upphandlingar på ett ändamålsenligt, affärsmässigt och effektivt sätt. Bedömningen är att den organisation som finns idag för att genomföra upphandlingar inte är ändamålsenlig och effektiv.
 
2007 - Samverkan vid extraordinära händelser
Denna samgranskning med Region Skåne syftar till att granska hur Malmö stad och Region Skåne samverkar vid extraordinära händelser som kräver skyndsamma insatser av båda huvudmännen. Slutsatsen är att det finns goda förutsättningar för en god krisledning så väl lokalt som regionalt. Planeringsarbetet kan emellertid intensifieras.
 
2007 - Fritidsverksamheten
Syftet var att belysa fritidsverksamhetens inriktning, omfattning, kvalitet och prioriteringar i respektive kommun, Bedömningen när det gäller Malmö är bland annat att fritidsnämnden saknar ett enkelt och tillförlitligt system för uppföljning om de prioriterade målen mellan olika verksamheter, åldersgrupper, kön mm  uppnås när det gäller fördelning av tider i lokaler och anläggningar.
 
2007 - Verksamhetsmått/Benchmarking inom äldreomsorgen
Granskning av hur verksamhetsmått och benchmarking inom äldreomsorgen används för jämförelse och utveckling av verksamheten. Granskningen har genomförts i stadsdelarna Limhamn-Bunkeflo, Västra Innerstaden, Husie och Södra Innerstaden.
 
2007 - Ekonomiskt bistånd
Granskningen är en kompletterande genomgång av rutiner och kontroller gällande introduktionsersättning inom enheten Invandrarservice.
 
2007 - Kvalitet i förskolan
Utgångspunkten har varit att granska hur stadsdelsfullmäktige och deras förvaltningar har byggt upp ledning, styrning och kontroll av kvaliteten i förskolorna. Traditionellt finns vissa indikatorer på kvalitet. Det gäller om synpunkter från brukarna tas tillvara. Vidare om det finns ändamålsenliga lokaler, kompetent personal och kontinuitet för barnen. Revisionskontoret lämnar några förslag till förbättringar för att kvaliteten i förskolan ska förbättras.
 
2007 - Fritidsnämndens hantering av periodiskt underhåll av fritids- och idrottsanläggningar
Syftet med granskningen har varit att undersöka vilka åtgärder som fritidsnämnden vidtagit för att förhindra fortsatt eftersatt underhåll, att undersöka vilka initiativ fritidsförvaltningens ledning tagit för att ta fram tydliga förslag till åtgärder och konsekvensbeskrivningar samt att undersöka om det finns en aktuell och uppdaterad underhållsplan.

2007 - Stadsbyggnadskontorets verksamhet
Samverkansprojekt med revisorerna i Helsingborg, Borås och Norrköping. Syftet har varit att granska respektive stadsbyggnadskontorets verksamhet och att jämföra resultatet av granskningarna mellan de fyra ovannämnda kommunerna.
 
2007 - Malmö stads kvalitetssystem
Revisorerna har under december genomfört en granskning av stadens kvalitetssystem. Den genomfördes genom en enkätstudie där respektive förvaltningschef har redogjort för i vilken grad man lever upp till de krav på kvalitetssystem som lagar, förordningar och allmänna råd ställer på kommunala förvaltningar.
 
2007 - Företagshälsovård/Hälsofrämjande åtgärder
Revisionskontoret har granskat företagshälsovård och hälsobefrämjande åtgärder för 2005 avseende samtliga förvaltningar inom Malmö stad. Granskningen har i tillämpliga delar belyst regelverk, organisation, kostnader, avtal, upphandling, styrning och kontroll.
 
2007 - Elever med behov av extra stöd
Under 2005 genomfördes granskningen "Elever med behov av extra insatser". Denna granskning har fått inriktningen att göra en uppföljning av de två centrala frågor som fanns i granskningsrapporten nämligen:
1) Hur Malmö stad får fler elever behöriga till nationellt program på gymnasiet?
2) Hur får eleverna det stöd som de är berättigade till?

2007 - Ekonomiskt bistånd, etapp 2
Revisorerna har under hösten genomfört en granskning av den interna kontrollen i rutinerna vid utbetalning av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att rutinen för utbetalning av ekonomiskt bistånd i huvudsak fungerar väl och att hanteringen bedrivs med god intern kontroll. I enskilda delprocesser har emellertid granskningen visat på vissa brister i den interna kontrollen.
 
2007- Åtgärder för barn och ungdomar med syfte att förebygga brott
Revisionskontoret har genomfört en kartläggning och granskning av det brottsförebyggande arbetet för barn och ungdomar i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att undersöka vilket förebyggande arbete som pågår, hur samverkan sker med andra myndigheter, vilka resultat arbetet åstadkommit samt slutligen vilken uppföljning som skett av insatta åtgärder.

2006 - Personlig assistans
Granskningen redogör för utförandet av kommunala personlig-assistansinsatser i stadsdelarna Västra innerstaden, Limhamn-Bunkeflo och Fosie.
Personlig assistans
 
Projektledare:
Hans Mandl
tel 040-341971
 
2006 - Välfärd för alla
Granskningen har fokus på styrningen och uppföljningen av det hittills nedlagda arbetet med handlingsplanen, samt måluppfyllelsen av delmålen för 2008. Rapporten visar att rollerna i arbetet med att genomföra handlingsplanen är otydliga och att ambitionsnivån i delmålen behöver analyseras.
Välfärd för alla
 
Projektledare:
Hanna Ershytt
tel 040-343460

2006 -  Hemtjänst/-sjukvård, rehabinsatser i ordinärt boende
Granskning av vården och omsorgen till äldre personer som med stora omvårdnads- och omsorgsbehov och som bor kvar i det egna hemmet
Vården och omsorgen

Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2006 - Daglig verksamhet enligt LSS
Granskningen avser den dagliga verksamhet som omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Granskningen berör verksamheten på verksamhetsövergripande nivå och på individnivå.
Daglig verksamhet
 
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2006 -  Kulturnämndens kulturstödsverksamhet
Syftet med granskningen var att belysa omfattningen av kulturnämndens kulturstöd, undersöka om kulturnämndens mål och bestämmelser följs i handläggningen och besluten om bidrag, hur den interna kontrollen fungerar samt hur verksamheten följs upp och utvärderas.
Kulturnämndens kulturstödsverksamhet

Projektledare:
Åsa le Clair
tel 040-341949
 
2006 - Ekonomiskt bistånd
Syftet med granskningen var att undersöka den interna kontrollen av rutinerna för utbetalning av ekonomiskt bistånd utförs på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har genomfört i stadsdelarna Centrum, Kirseberg, Rosengård och Södra Innerstaden.
Ekonomiskt bistånd

Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959

2006 - Miljönämnden i en jämförelserevision
Den här granskningen ingår i ett gemensamt granskningsprojekt som Malmö stads revisorer haft tillsammans med revisorerna i Helsingborgs stad, Borås stad och Norrköpings kommun. Granskningen är en jämförelse mellan miljöförvaltningarna/kontoren i de fyra kommunerna, men inriktning på myndighetsutövningen.
Miljönämnden i en jämförelserevision

Projektledare:
Hanna Ershytt
tel 040-343460

2006 - IT-revision - uppföljning säkerhet 2006
Den genomförda granskningen har bedrivits parallellt med det arbete som skett i den tillfälliga IT-organisationen. Syftet har varit att granska vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit med anledning av tidigare gjorda påpekanden om brister i kommunens IT-säkerhet. Av rapporten framgår att det fortfarande kvarstår brister och frågetecken som ännu inte lösts.
IT-revision uppföljning säkerhet
 
Projektledare:
Gun Jägerhök                 Göran Holmberg
tel 040-341125               tel 040-341968

2006 - Skolverkets inspektion av grundskolan
I rapporten konstateras att det är ett omfattande material som Skolverket har presenterat. Skolverket följer självt upp kritikområden inom tre månader och förbättringsområden inom två år. Inhämtade uppgifter från Malmö stads förvaltningar ger en tydlig indikation över att processerna är inledda för att Malmö stad ska åtgärda också förbättringsområdena. Det kan dock vara tveksamt om Malmö stad hinner nå mätbara resultat inom alla förbättringsområden inom en såpass kort period som två år.
Skolverkets inspektion av grundskolan

Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040-341970

2006 - Skolverkets inspektion av gymnasieskola och vuxenutbildning
Avsikten med rapporten har varit att följa resultatet av den omfattande inspektionen och undersöka hur utbildningsnämnden agerar för att åtgärda Skolverkets synpunkter.
Skolverkets inspektion av gymnasieskolan
 
Projektledare:
Jörgen Holmgren
tel 040-341958

2006 - Tillsyn enskild förskola
I Malmö stad finns över 66 enskilt drivna förskolor. Nästan vart femte barn går i någon av de enskilda förskolorna. Kommunen har ett tillsynsansvar över dessa förskolor.
I rapporten granskas om och på vilket sätt tillsynen har utförts av stadsdelarna.
Tillsyn enskild förskola

Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040-341970

2006 - Elever med behov av stöd
Rapporten granskar om och i så fall hur elever får det stöd de är berättigade till i skolan. 
Fokus i granskningen är i vilken utsträckning stadsdelsfullmäktige och kommunstyrelsen har skaffat sig instrument för att leda utvecklingen mot rätt håll.
Elever med behov av stöd

Projektledare:
Kaj Oldrup
tel 040-341970

2006 -  Debiteringsenheten
I syfte att verifiera hur rutinerna fungerar har granskningen även utförts på stadsdelsförvaltningarna Södra och Västra Innerstaden samt Fosie avseende debitering av avgifter för barn- och äldreomsorg, I o F-lägenheter samt vistelse på institution.
Debiteringsenheten

Projektledare:
Göran Holmberg
tel 040-341968
 
2006 - Risk och känslighetsanalys för Malmö stad
Analys av hur Malmö stads höga investeringstakt och den kommande ökningen av pensionskostnaden kan komma att påverka stadens möjligheter att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning. Utgångspunkten för analysen har bland annat varit de finansiella mål som kommunfullmäktige, i budgeten för år 2006, beslutat ska vara vägledande för att staden ska uppnå en god ekonomisk hushållning.
Risk och känslighetsanalys
 
Projektledare:
Lennart Håkansson
tel 040-341959
   
2006 - Uppföljning Livsmedelstillsynen
Stadsrevisionen genomförde under slutet av 2003 en granskning av livsmedelstillsynen i Malmö stad. Utgångspunkten var de mål och lagkrav som livsmedelstillsynen verkar utifrån. Denna granskning har nu följts upp genom intervjuer och dokumentgranskning på avdelningen för livsmedelskontroll.
Uppföljning Livsmedelstillsynen
 
Projektledare:
Hanna Ershytt
tel 040-343460

2006 - Uppföljning Procapita och Kundakt
Rapporten är en uppföljning av de brister i den interna kontrollen i Procapita som konstaterades vid revisionskontorets löpande granskning 2003 och dessutom en uppföljning av vår granskning 2002 av Kundakt Dart samt Kundakt Flykt.
Uppföljning Procapita och Kundakt
 
Projektledare:
Olof Hammar
tel 040-341117

2006 - Kommunens styrning av hel- och delägda bolag
Resultatet av granskningen visar att rutiner och dokument bör förbättras vad avser styrning och uppföljning av de hel- och delägda bolagen. De dokument som framför allt behöver ses över är bolagsordningar och ägardirektiv och vad som ska finnas i respektive dokument. Rutinerna som behöver ses över är hur uppföljning ska ske av ägardirektiven, när och till vem.
Styrning och hel- och delägda bolag
 
Projektledare:
Gun Jägerhök
tel 040-341125

2005-31    Intern ledning, styrning och kontroll

2005-30    Ekonomihandbokens ändamålsenlighet

2005-26    Upphandlingar

2005-25    Agenda 21
 
2005-24    Åtgärder för att höja förvärvsfrekvensen

2005-23    Infrastrukturunderhåll

2005-21    Planering/utveckling av särskilda boenden
 
2005-20    Beslut om särskilt boende

2005-19    Malmö stads EU-arbete

2005-15    Fritidsnämnden, SDF Hyllie och Oxies miljöledningssystem

2005-14    Inköpsprocessen av värdeföremål på Malmö Konstmuseum och Malmö Museer
 
2005-12    Kö till förskolan

2005-11    Överförmyndarnämndens verksamhet

2005-9      Planering och byggande av bostäder

2005-8      Granskning av projekt

2005-2      Miljöövervakningen

2004-33    Årlig löpande granskning

2004-32    Psykiskt störda missbrukare

2004-31    Hemlöshet - granskning 2004

2004-30    Upphandling vid Servicenämnden

2004-27    Individuella program på gymnasieskolan

2004-26    Ohälsa inom vården - uppföljning av 2003 års granskning
 
2004-25    Stadsdelsfullmäktiges Institutionsplaceringar

2004-24    Malmö Stadsarkiv

2004-23    Miljöledningssystem i SDF Kirseberg, Centrum och Västra Innerstaden

2004-22    Uppföljning av ramavtalstrohet
 
2004-21    IT-säkerhet - uppföljning av tidigare granskningar

2004-19    Jämställdhet och integration inom förskolan - SDF Fosie och Hyllie
 
2004-15    Malmö stads Naturvårdsarbete

2004-13    Ofullständiga betyg i gymnasieskolan

2004-2      Magasin M2
 
2004-1      VA-verkets verksamhetsledningssystem
 
2003-27    SDF  Fosies miljöledningssystem

2003-26    IT-systemet för utbildningsadministration (ELIT)

2003-25    IT-system för Vård och Omsorg (Origo)

2003-23    Livsmedelstillsynen i Malmö stad

2003-22    IT-support, Kommuntjänster
 
2003-21    IT-drift, Kommuntjänster
 
2003-20    Ansvarsfördelningen mellan Fritidsförvaltningen och SDF

2003-18    P2006 Ohälsa

2003-17    Kvalitetsarbetet - uppföljning

2003-16    Stadsfastigheters hyressättningsmodeller

2003-13    Miljöprogram för Malmö stad 1998-2002

2003-12    Bygglovsverksamheten vid Malmö Stadsbyggnadskontor

2003-11    Systemförteckning

2003-10    Efact - elektronisk hantering av fakturor
 
2003-9      Marakanda - elektroniskt system för inköp

2003-8      Basgranskning SDF Rosengård
 
2003-7      Basgranskning SDF Hyllie

2003-6      Budgetprocess och resursfördelning avseende fritidsaktiviteter, jämförelse med Köpenhamns kommun

2003-5      Införandet av miljöledningssystem i Malmö stads förvaltningar och bolag

2003-4      Granskning av sex grundskolor

2003-3      Gatukontorets KMA-system

2003-2      Malmö museers kassahantering

2003-1      Lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning och utveckling 1998-2001

2002-28    Granskning av miljöutredningar, miljöpolicies och miljömål

2002-24    Stadsfastigheters säkerhetsarbete

2002-23    P2006 - Integration och jämställdhet

2002-21    IT-system för Barn och Ungdom
 
2002-20    Ekonomistyrning av fritidshem - en jämförelse med Köpenhamns kommun
 
2002-19    Malmö stads webbplats och intranät

2002-18    IT-system för vård och omsorg

2002-17    DART - databas för arbetssökande

2002-16    Dokumenthanteringssystemet DocuLive
 
2002-15    Miljöförvaltningens Miljöledningssystem
 
2002-14    Malmö stads miljöpolicy - Granskning av de kommunala bolagen

2002-13    Basgranskning SDF Limhamn/Bunkeflo
 
2002-12    Basgranskning SDF Husie

2002-11    Granskning av miljöutredningar, miljömål och miljöpolicys
 
2002-10    Granskning av Malmö stads kvalitetsarbete

2002-09    Arbets- och utvecklingscenter - AUC - i Malmö

2002-06    SDF Limhamn/Bunkeflos Miljöledningssystem

2002-05    Flyga över vatten

2002-04    Bo01

Senast ändrad: 2018-04-10 14:43