Publicerad 6 augusti 2020

6 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Faderskap och föräldraskap

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet utredas vid barnets födelse. Detta är socialnämnden skyldig att göra enligt lag. Sedan faderskapet blivit fastställt anmäls detta sedan till Skatteverket. Socialnämnden är enligt lag även skyldiga att se till att utreda barn vars föräldrar är samkönade. Detta gäller både gifta och ogifta samkönade par.

Du kan boka tid hos oss om

  • modern är folkbokförd i Malmö när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Malmö så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.
  • det inte är mer än två månader före barnets planerade födsel. Det går också att göra efter att barnet är fött. Oavsett blir föräldraskapet eller faderskapet registrerat hos Skatteverket efter att barnet är fött.

I samband med bekräftelse av fader- eller föräldraskap finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. (pdf, 281.9 kB)

Bekräftelse av faderskap

Bekräftelse av faderskap sker hos familjerätten. Genom bekräftelsen får barnet sin juridiska anknytning till sin far med bland annat arvsrätt och rätt till faderns efternamn.

Assisterad befruktning

Har ni gjort assisterad befruktning i Sverige ska ni ta med er samtycket på detta samt journalanteckning med datum för insemination till besöket.

Olikkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge om de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs faderskap och fadern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts ska faderskapsutredningen läggas ner och den andra parten (mannen) måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen. 

Bekräftelse av föräldraskap

När två kvinnor får barn tillsammans räknas mammans maka, registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om

  • befruktningen skett på behörig klinik i Sverige eller utomlands med
    öppen donator
  • mammans partner samtyckt till behandlingen
  • det är sannolikt att barnet har kommit till genom befruktningen på
    sjukhuset.

Samkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge huruvida de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs föräldraskap och den andra föräldern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts görs det istället en faderskapsutredning som läggs ner och den andra föräldern måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Bekräftelse av föräldraskap som ensamstående vid assisterad befruktning

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med journalanteckning med datum för insemination och utredningen läggs då ner. Detsamma gäller även om den assisterade befruktningen har skett utomlands.