Om Herdinnans förskola

Om förskolan

Herdinnans förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin. För oss är människosyn och barnsyn grunden för vår verksamhet. Glädje är ett viktigt ord för oss.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärande, görande, intresse, tankar och idéer. Vår verksamhet bygger på barnens inflytande. Vi har reflektion med barnen genom att vi ser på foton, samtalar och vi använder oss av tankekarta (mindmap) för att göra barnens tankar och frågor synliga. Den pedagogiska dokumentationen använder vi oss av för att säkerställa vår kvalité på förskolan. Varje höst har vi sex veckors observationsveckor. Detta innebär att vi undersöker vad barnen är nyfikna och intresserade av. Utifrån detta skapas olika projekt tillsammans med barnen.

För oss är våra miljöer och material viktigt för barnens lärande och deras inflytande. På varje avdelning har vi grundateljéer som innefattar konst, läs, fantasi, bygg och konstruktion. Miljöerna ändras och material läggs till utifrån barnens intresse och projekt. Det är viktigt för oss att barnen får uttrycka sig på olika sätt. Vi använder oss gärna av natur- och återbruksmaterial för att kunna utveckla barnens projekt.

För oss är språk och kommunikation på olika sätt grunden till samspel och lärande. Med språket kommer tanken och med den kommer fantasi och lärande. Vi fokuserar på språkutvecklande arbetssätt med flerspråkighet som inriktning. Vi har även två mindre bibliotek där ni kan låna hem böcker på olika språk. Vi använder oss av bildstöd TAKK ( tecken som stöd), vilket underlättar språkförståelse och lärande men det fungerar även som ersättning för det talade språket.

Utevistelse är också viktigt för oss och därför är vi ute varje dag. Vi har ett stort rum där vi har rörelse och gymnastik utifrån barnens intresse.

Grön Flagg och miljöarbete är något självklart i arbetet tillsammans med barnen. Läs mer om Grön Flagg

Förskolechefens visioner

Förskolechef Barbro Romero berättar

Senast ändrad: 2019-11-12 16:31