Kvalitet och styrning

Uppföljning och utvärdering

Varje vecka har pedagogerna på varje avdelning gemensam reflektionstid där de utvärderar den gångna veckans verksamhet, samt planerar för kommande vecka.

I slutet av varje termin utvärderas förskolans verksamhet. Pedagogerna använder ett reflektionsprotokoll när de utvärderar verksamheten. Detta sammanställs sedan av förskolechefen, som skickar detta till utbildningschefen.  


Senast ändrad: 2020-05-19 08:31