Om Rönneholms förskola

Rönneholms förskola finns i stiftelsens Bladins lokaler vid Rönneholmparken. Här bedriver vi pedagogisk verksamhet utifrån Läroplanen.

På förskolan finns i nuläget plats för 90 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade på tre avdelningar, Humlan, Fjärilen och Nyckelpigan.

Det är i första hand barnens intressen och behov som ger riktningen för vår verksamhet. Barnen ska med lust och glädje komma till förskolan och uppleva trygghet och välbefinnande. 

För barn är den fria leken oerhört viktig. Den utvecklar bland annat den sociala kompetensen (lära sig att vänta på sin tur, dela med sig, lösa konflikter), demokratiskt tänkande, språket och motoriken är barnens verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld.   Pedagogernas närvaro är viktig för att stötta, lyssna och uppmuntra barnen.

I målinriktade aktiviteter delar in barnen i mindre grupper utefter ålder, intresse och mognad. Vi lägger då mycket fokus på språk, matematik, naturkunskap, rörelse och estetiska aktiviteter. Utifrån våra förutsättningar är våra ambitioner att vara ute en stund varje dag. När vi har möjlighet går vi på promenad och utforskar närmiljön.

Språk

Barn behöver sätta ord på sina upplevelser, frågor och tankar. I dagliga samtal och dialoger uppmuntras och stöttas barnens språkutveckling. Vi sjunger ofta tillsammans och använder rim och ramsor och läser böcker

Rörelse

När barnen börjar på förskolan har de ofta just lärt sig gå och varje rörelse är god träning för motorikens utveckling.  Material och leksaker finns som utmanar till rörelse och rytmik. När vi har möjlighet går vi ut i parken och till lekplatser i närmiljön för att ge barnen variation och omväxling till vår lilla gård.

Estetisk verksamhet

Vi vill ge barnen möjlighet och uppmuntran att utveckla sin kreativa ådra, stimulera, locka och låta fantasin flöda. Genom att använda olika sorters material, former och mönster tränas barnens finmotorik och matematiska tänkande.

Matematik/naturkunskap

I aktiviteter under dagen arbetar vi med matematiska begrepp, såsom siffror, lägesord samtidigt som vi jobbar med rumsuppfattning. I leken konstruerar, sorterar, klassificerar barnen olika material.

Barnen får möjlighet att uppleva biologiska, kemikaliska och fysikaliska fenomen genom experiment och naturbesök.

Plan mot kränkande behandling 2020 (pdf, 1.1 MB)

IKT-plan (pdf, 409.5 kB)

Senast ändrad: 2020-01-23 09:18