Lärande

På förskolan arbetar vi tematiskt. Ett tema fortgår under en längre period och barnen deltar utefter sina förutsättningar. När vi arbetar med vårt tema delar vi in barnen i projektgrupper. I våra teman arbetar vi med språklig, matematisk, motorisk utveckling, teknik och konstruktion, naturvetenskap samt socialt och emotionellt lärande.

Språklig utveckling

En stor del av barnens dag handlar om samspel och kommunikation. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att uttrycka sig verbalt utefter sin språkliga kompetens.

Genom våra projektgrupper främjas barnens språkutveckling genom samtal och reflektion i mindre grupper. I vårt temaarbete får vi en gemensam utgångspunkt att samtala kring och detta anser vi är av stor vikt för språkutvecklingen. Pedagogen hjälper barnen att föra samtalen vidare genom att ställa reflekterande frågor.

Matematisk utveckling

Vi arbetar dagligen med att synliggöra matematiken i vår verksamhet. Vi pratar med barnen om matematik och inspirerar dem till att tänka matematik. På förskolan har vi material som inspirerar och utmanar barnens matematiska utveckling.

Social och emotionell utveckling

Vi arbetar med ett program som heter Stegvis. Programmet är till för att stödja barns sociala och emotionella utveckling. Stegvis riktar sig till barn från 4-6 år. För de allra minsta barnen arbetar vi med ett program som heter Start. Såväl Stegvis som Start tränar barnen i att känna igen och sätta ord på känslor.

Motorisk utveckling

För barnen som går på förskolan är dagen fylld av rörelse och motorisk träning. Gården har stora ytor och en miljö som skapar utmaningar för barnens motorik. Vi har gungor, rutschkanor, klätterställningar och balanscyklar. Vi har också kullar, träd, stubbar och snår att krypa in i. Pedagogerna har en tillåtande attityd och låter barnen ge sig på motoriska utmaningar under uppsikt. För att den motoriska utvecklingen ska stimuleras uppmanar vi barnen att prova själva innan de ber om hjälp av en vuxen eller en kamrat. Barnen ges många tillfällen att öva sig. Det får lov att ta tid att lära sig nya motoriska färdigheter och den tiden är vi måna om att ge barnen i våra förskolor. Lycka för pedagogerna är när ett barn stolt utropar: "Titta jag kan!".

Rönnens förskola har en gymnastiksal där vi har tillgång till stora ytor inomhus och material som är speciellt utformat för att träna barnens motorik. Där finns till exempel bollar i alla storlekar, rullbilar, studsmatta och mycket mer.

Senast ändrad: 2018-10-05 11:18