Om Sånglärkans förskola

Värdegrund

Vi värnar om en stabil och trygg värdegrund och har därför utarbetat riktlinjer kring förhållningssätt för både vuxna och barn. De äldre barnen arbetar med StegVis som är ett undervisningsprogram för förskola och skola ämnat att främja barn/elevers sociala och emotionella kompetens och motverka våld. Redan med de yngsta barnen arbetar pedagogerna aktivt för att bidra till att barnen utvecklar sin empati och förståelse för allas lika värde.

Språkutveckling

Oavsett om det gäller planerade aktiviteter, lek eller vardagssituationer så  har vi alltid språkutveckling i fokus. Med drama, musik, sång, rim och ramsor vill vi på ett lekfullt sätt främja alla barns utveckling av språket. Vi månar om den fria leken där barnens sociala, emotionella och språkliga utveckling. Förskolan har samarbete med specialpedagoger.

Uteverksamhet

Sånglärkan har både en egen inhägnad gård samt närhet till flera parker. Vi försöker i möjligaste mån förlägga den pedagogiska undervisningen utomhus och en gång per vecka har förskolan gemensamma aktiviteter ute.

Miljöarbete

Vi källsorterar tillsammans med barnen och vårt matavfall omvandlas till biogas. Med utgångspunkt i närmiljön vill vi skapa kunskap om naturen. Vi arbetar för att barnen går vidare till skolan med en påbörjad förståelse och respekt för vår gemensamma miljö.

Senast ändrad: 2018-04-23 11:46