Om Solglimtens förskola

Solglimtens förskola är en stor förskola med en härlig förskolegård med slingrande cykelslingor, gungor, spännande klätterställning och natur som inspirerar och uppmuntrar till fantasi och lek. Förskolans gård är uppdelad i två olika områden vilket bidrar till att man på ett naturligt sätt kan dela in barnen i mindre grupper för att arbeta kring sina projekt. Avdelningarna sitter ihop två och två med en innerdörr mellan sig, vilket skapar möjligheter för samarbeten. Förskolan består av sex avdelningar där barn i olika konstellationer möts regelbundet.

Förskolan arbetar aktivt med att förändra sina lärmiljöer för att barnen ska få möjlighet att utforska och förundras över upptäckterna med materialet och med andra barn/vuxna. Samtliga avdelningar arbetar med digitala verktyg på olika sätt där ett av målen är att de digitala verktygen ska finnas naturligt i avdelningarnas olika inomhus- och utomhusmiljöer.

Barnen på förskolan arbetar i långa processer (en – två terminer) i projekt där de tillsammans med de vuxna skapar meningsfulla sammanhang och ett lustfyllt lärande. Förskolan har arbetat med projekterande arbetssätt sedan läsåret 2017/2018 och ser många vinster med detta. Genom att arbeta med avdelningsprojekt, fördjupas barnens kunskaper, erfarenheter och upplevelser kring området som undersöks. Det är på så sätt lättare att säkerställa att man arbetar med alla läroplanens område/läsår och att barnen blir erbjudna det de har rätt till enligt läroplan, skollag och barnkonventionen. I projekten är det barnens intressen som är vägledande för utformandet av undervisningssituationerna.

Senast ändrad: 2018-09-21 10:56