Publicerad 2018-06-27 09:04

Senast uppdaterad 2018-06-27 09:16

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort mål angående förskolors inom- och utomhusytor

Den 20 juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen domar i tre olika mål som handlar om förskolors inom- och utomhusytor. Domarna innebär att tre av Malmös förskolor inte behöver minska antalet inskrivna barn, vilket miljönämnden tidigare beslutat med hänvisning till miljöbalken. Domarna kan inte överklagas.

Efter inspektion på Solbackens, Erikslusts och Bastionens förskolor
menar miljönämnden att inom- och utomhusytorna är för små i förhållande till antalet barn och att detta inte kan kompenseras för genom daglig vistelse i allmänna parker. Detta kan i sin tur utgöra en risk för barnens fysiska och psykiska hälsa. Miljönämnden beslutade därför att förskolorna skulle minska antalet inskrivna barn.

Förskolenämnden instämde inte i beslutet och överklagade därför
besluten till länsstyrelsen, som beslutade till förskolenämndens fördel.
Därefter har miljönämnden drivit målen vidare till Mark- och
miljödomstolen och slutligen till Mark- och miljööverdomstolen.

Nu har målen prövats och i domskälen skriver Mark- och
miljööverdomstolen att ”enbart det faktum att inne- eller utearean vid
en förskola uppgår till ett visst kvadratmeterantal per förskolebarn
inte i sig kan anses innebära olägenhet för barnens hälsa.” Förskolorna
behöver därför inte minska antalet barn.

Agneta Sjölund, förskoleförvaltningens ekonomichef, är lättad över
att domarna kommit och att frågan kring ytor har prövats i förhållande
till miljöbalken.

– Det känns skönt att frågan har utretts och att det har skapats
tydlighet kring hur vi ska tänka kring ytor i förhållande till antalet
inskrivna barn. Vi ser fram emot ett effektivt samarbete i samtliga
frågor och med stadens övriga förvaltningar i arbetet med att utveckla
barnens bästa förskola, säger Agneta Sjölund.

Mark- och miljööverdomstolen är högsta instans för mål som prövas enligt miljöbalken och domarna går därför inte att överklaga.