Publicerad 2019-02-19 14:02

Senast uppdaterad 2019-02-19 14:14

Malmö i förarsätet kring framtidens förskola

 I rapporten Dilemma i förskollärares uppdrag presenteras de problem forskningen ser att förskolan har idag och hur vi kan hitta lösningar. Rapporten är ett samarbete mellan Malmö stads förskoleförvaltning och forskare vid Malmö Universitet, och den visar att det krävs ett tydligt nationellt initiativ för att nå de mål för förskolan som är satta.

Under hösten 2018 levererade de båda forskarna professor Sven Persson och professor emerita Ingegerd Tallberg Broman en delrapport, och nu har rapporten presenterats i sin helhet. Forskningsprojektet har arbetat med såväl analys av förskollärares dilemman som förslag till åtgärder.

− Vår studie är gjord i Malmö, men det är ett lokalt exempel på en nationell problematik. Den går inte att lösa utan en kombination av nationella och lokala insatser och engagemang, säger Ingegerd Tallberg Broman.

Forskarna lyfter särskilt fram bristen på förskollärare som är ett påtagligt problem på såväl lång som kort sikt. Professor Sven Persson säger:

− Alla prognoser säger att gapet inte kommer att minska. Man måste diskutera förskollärarnas framtida roll och förskolans plats i samhället.

Ökad bemanning inte en universallösning

Forskarna säger också att en ökad grundbemanning löser dagens problem men inte framtidens. Där krävs andra lösningar. Här ser forskarna att Malmö har en fördel. Staden tar initiativ till och drar igång det här arbetet och vill hitta lösningar. Det tyder enligt forskarna på att man tar problemen på allvar.

En stor del av problematiken är dock på sådan nivå att det inte går att lösa på lokal eller regional nivå. För att förskolorna ska kunna genomföra sitt uppdrag med likvärdighet och hälsosam miljö krävs enligt forskarna ett större nationellt engagemang och stöd till kommunerna.

Framtiden kräver ett nationellt perspektiv

Statistiken visar att andelen pedagogiskt utbildad personal i förskolan minskat de senaste åren. Som följd av detta har förskolans förutsättningar att bedriva sin verksamhet försämrats. Samtidigt finns det tydliga regionala skillnader som bidrar till ojämlika villkor och minskad likvärdighet. Särskilt tydligt blir detta om förskolans villkor sätts i samband med barns levnadsvillkor och samhällets befolkningsstruktur.

− På Malmö stads förskoleförvaltning arbetar vi kontinuerligt med att hitta lösningar på de problem som finns. För att fokus ska vara på arbetet med barnen arbetar vi sedan några år med en ny organisation med ett nära ledarskap. Tanken är att avlasta våra medarbetare så de kan fokusera på kärnuppdraget, säger Malmö stads förskoledirektör Peter Lindberg.

Utgångspunkten för Förskoleförvaltningen är att pedagogerna ska arbeta med pedagogik och avsikten med denna nya organisation, som innefattar funktionerna förskolechef, biträdande förskolechef och förste förskollärare, är att den ska underlätta arbete att nå det uppsatta målet.

− Vi har idag en personal vi är stolta över. De visar ett starkt engagemang, stor lojalitet med barnen och arbetar med ett starkt barnperspektiv. Men det räcker inte. Vi behöver ett nationellt perspektiv på förskolefrågor. På det lokala planet arbetar vi aktivt med att förbättra verksamheten med de verktyg vi har, men vi kan inte lösa alla problem på egen hand. Som Sveriges första förskoleförvaltning vill vi djupdyka i de utmaningar som förskolan nationellt har. Det är ett av skälen till varför vi tagit initiativ till denna rapport, avslutar Peter Lindberg.

Rapporten hittar du här.