Vårt uppdrag

Lindeborgsskolan är en F-9 skola med ca 750 elever. Skolan tar emot Kulladalsskolans elever från skolår 6, de senaste fyra åren har skolan även tagit emot Holmaskolans elever från skolår 6. Nästa läsår, 2010-2011, kommer Holmaskolans elever åter att gå till Kroksbäcksskolan som därmed på nytt startar upp sitt högstadium. Tanken är då att elevtalet ska börja minskas på Lindeborgsskolan, målet är ca 600 elever.
 
Läsåret 2008/2009 hade ca 90 % av eleverna som slutade skolår 9 godkänt i de behörighetsgivande ämnena svenska, matematik och engelska.
Lindeborgsskolan är en av de skolor i Malmö som har högst andel elever som blir behöriga att söka vidare till gymnasiet.

Det senaste året har vi arbetat särskilt med att utveckla matematikutbildningen i skolan.
 
Inom SO deltog lärare 2009 i ett utvecklingsprojekt i regi av lärarutbildningen och RMS (Resurscentrum för Mångfaldens Skola) i ämnet historia. Detta utvecklingsprojekt avslutas med en bok med artiklar författade av deltagarna i projektet.
 
Vi arbetar också med att utveckla arbetet med IUP (Individuella utvecklingsplanerna) och skriftliga omdömen i alla ämnen.
 
Eleverna får möjlighet att ta ett stort ansvar för skolverksamheten på Lindeborgsskolan genom klassråd, elevråd, matråd och kamratstödjare.
 
Vi vill att klimatet på skolan ska vara tillåtande och präglas av respekt för varandras olikheter. Vi har en antimobbningsplan som nära ansluter till den så kallade Farstamodellen. Varje situation med mobbning utreds och föräldrarna kontaktas om deras barn varit inblandade i kränkande behandling.

En viktig del i att förebygga mobbning är att vuxna finns bland barnen och att eleverna vet att de kan och ska vända sig till de vuxna med sina problem. Eleverna ska tas på allvar och kunna lita på att de vuxna vidtar åtgärder. De vuxna ska finnas till hands i rasthall och i matsal och där ta ansvar för att tillsammans med barnen ge plats för alla.
 
Värdegrundsarbete och Likabehandlingsplanen är grundstenar i detta arbete.

Karl-Axel Arvidsson , rektor
karl-axel.arvidsson@malmo.se
Tel: 346628

Senast ändrad: 2015-08-19 14:22