Särskilt stöd

Om ditt barn uppvisar svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd. Detta utformas för just ditt barns unika behov och förutsättningar. Extra anpassningar ges oftast inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det visar sig att de anpassningar som eleven erhållit inte är tillräckliga, är det skolans skyldighet att tillhandahålla särskilt stöd.

Rätt till särskilt stöd

När det uppmärksammas att en elev är i behov av stöd är det skolan som ska se till att eleven får det. Detta gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven, men också när eleven visar sig ha andra svårigheter i sin skolsituation.

Extra anpassningar ska sättas in när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven. Om insatserna inte räcker ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare. Är insatserna trots detta inte tillräckliga ska en anmälan kring elevens behov göras till rektorn. Om en elev får extra anpassningar dokumenteras detta.

En pedagogisk kartläggning görs för att ta reda på vilken stödinsatser eleven är i behov av. Detta kan ske i samråd med skolans elevhälsoteam. 

Extra anpassningar sätts in även om utredningen inte är klar. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att erhålla extra anpassningar, det är behovet av anpassningar som styr. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram.

Det är insatsernas omfattning och/eller varaktighet som särskiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

Åtgärdsprogram

Det särskilda stödet som skolan ger dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Samråd sker med elev och vårdnadshavare kring vilket stöd som är mest lämpligt. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är. Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, vilket innebär att det ska framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd.   

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser. 

Exempel på stöd:

  • Stödundervisning – enskilt eller tillsammans med andra elever i mindre grupper.
  • Insatser av specialpedagog – till exempel lästräning för eleven eller handledning till undervisande pedagog.
  • Anpassning av lokaler – det kan handla om att möblera om i klassrummet eller att öka tillgängligheten av den fysiska miljön.
  • Anpassning av läromedel – tillgänglighet till alternativa verktyg, till exempel inlästa läromedel, dator och Ipad.   
  • Studiehandledning på modersmål – en elev med annat modersmål än svenska har under sina första 4 år i Sverige rätt till studiehandledning på sitt modersmål.

Senast ändrad: 2019-09-20 08:26