Uppföljning & utvärdering

Varje år fokuseras ett antal mätbara delmål i rektorsområdets lokala arbetsplaner. Dessa mål ska vara av långsiktig karaktär och processade i samtliga arbetslag. De lokala arbetsplanerna utvärderas i arbetslagen. Utvärderingen ligger sedan till grund för revidering.

Utvärdering av barnens/elevernas resultat sker genom muntlig och skriftlig information på utvecklingssamtalen. Denna dokumentation innefattar också den Individuella utvecklingsplanen som görs två gånger per år för varje barn/elev. Inför förskoleklass, mellan förskoleklass och skolår 1, mellan skolår 3 och 4 och inför skolår 6 gör personalen en skriftlig etappavstämning av elevernas kunskaper och utveckling. Denna förmedlas, efter föräldrars delaktighet, till mottagande lärare. Uppföljning av elevernas individuella utveckling sker genom olika läs- och matematiktest varje år, individuella åtgärdsprogram samt nationella prov i skolår 3 och 5.

Elevernas uppfattning om trivsel och social atmosfär utvärderas genom en årlig enkät och åtföljande uppföljningsprogram. Eleverna i årskurs 5 besvarar årligen Malmö stads attitydundersökning - "Min skola".

Rektorsområdet reviderar och systematiserar samtliga aktuella dokument rörande uppföljnings- och kvalitetssäkrande rutiner varje år. Rutinpärmen finns tillgänglig i alla arbetslag samt digitalt på rektorsområdets intranät.

Utvecklingsarbete

Skolområdets utvecklingsarbete sker i och genom skolutvecklingsgrupperna, personalkonferenser och pedagogiska samtal. "Den lärande organisationen" utvecklas också genom utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, föräldramöten och klasskonferenser.

Senast ändrad: 2015-08-19 14:23