Om Fridhemsskolan

Fridhemsskolan är belägen i de vackra omgivningarna där grönskan möter havet. Skolan har 452 elever från förskoleklass till årskurs 6 med integrerade förskoleavdelningar.

Skolbarnsomsorg

Vi erbjuder alla barn fritidsverksamhet mellan kl 06.30–18.00, i anslutning till skoldagen. Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Vi uppmuntrar barnen att i samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Lek och skapande verksamhet i olika former ger vi stort utrymme på våra fritidshem.

Skolråd

Skolrådet  ska vara en länk mellan föräldrar och skola. Genom dialogen ges möjlighet till föräldrainflytande.

Frågor som varit vanliga under skolrådens sammanträden under det senaste året har handlat om läxor, organisation, temadagar, skolmaten, undervisning och framtida utökningar i verksamheten. Minnesanteckningar från skolrådet läggs alltid ut på vår hemsida.

  Protokoll från skolrådet 13 mars 2019 (pdf, 635.9 kB)                                                      

Så arbetar vi

All personal på Fridhemsskolan arbetar tillsammans för trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse. Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och givetvis alltid är välkomna.

Vi som arbetar på Fridhemsskolan ser som vår största uppgift att skapa miljöer där elevers lärande sker i meningsfulla sammanhang och där alla får möjlighet att utvecklas mot de mål som vår läroplan och våra kursplaner beskriver. Lärandet bygger på tidigare kunskaper, sker i meningsfulla sammanhang och i stimulerande miljöer där vi använder våra samlade kompetenser.

Vår värdegrund bygger på en positiv människosyn och alla människors lika värde. Vi lyssnar på alla elever och möter dem med värme och respekt. Vi bjuder in till samtal och för en öppen dialog med våra elevers föräldrar i syfte att skapa större delaktighet och samsyn.

Den Gyllene Boken (word, 748.4 kB) (Elevernas Lilla Likabehandlingsplanen)

Likabehandlingsplan 2019-2020 (pdf, 850.6 kB)

Fridhemsskolans Bibliotek och IKT-plan Vt-20 (pdf, 1.2 MB)

Skolans Ordningsregler (pdf, 351.1 kB)
Blanketter Malmö stad (gå till rubriken Grundskola)

Senast ändrad: 2020-04-03 15:24