Grön skolgård

Utomhusmiljön kring skolan utgör en angelägen del av elevers uppväxtvillkor. Skolgården är betydelsefull för elevers lärandeprocesser och utveckling. Inlärning hos barn sker inte enbart i klassrummet. Mycket av inlärningen sker genom spontana iakttagelser, i form av lek eller andra aktiviteter som inte är schemabundna. Genom att ha en stimulerande utemiljö kan man "leka in" många kunskaper och färdigheter och dessutom få hälsobringande effekter.

Skolans gröna trädgård

Alfabetsorm under uppbyggnad

Huvudet på alfabetsormen

Blomman under uppbyggnad

King Out

Hopphage

Alfabetsorm

Blomman

Hopphage

En tassgång

Senast ändrad: 2017-01-17 12:09