Skolhälsovård

Skolhälsovården kallas numera medicinsk elevhälsa. Dess främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever erbjuds tre hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett i gymnasieskolan.

Den medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

  • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • att följa elevers tillväxt och utveckling
  • vaccinationer
  • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • att medverka i utredningar kring enskilda elever.
  • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Skolsköterska på Kommunikationsskolan

Charlotta Zyto
charlotta.zyto@malmo.se

Senast ändrad: 2020-03-30 11:00