Om Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan för elever med grav språkstörning är en gren inom den vanliga grundskolan. Vi har drygt 75 elever i skolår 1–9, och finns på Värner Rydénskolan och Geijerskolan. Vi följer den vanliga läroplanen, men anpassar undervisningen efter våra elevers behov.

Kommunikationsskolan (tidigare Kommunikationsklasserna) har funnits i Malmö sedan 1998. Verksamheten har varit placerad på Söderkullaskolan fram till våren 2016 men finns nu på Värner Rydénskolan (årskurs 1–9) och på Geijerskolan (årskurs 1–5). Skolan riktar sig till elever med grav språkstörning från hela Malmö. Personalen är specialutbildad inom språk och kommunikation. Liknande klasser finns på andra orter i Sverige.

Klasserna består av 6–8 elever och varje klass har en elevassistent eller pedagog som följer klassen under alla lektioner. Lärarna är välutbildade och får kontinuerlig fortbildning. Personaltätheten möjliggör en hög grad av individualisering i undervisningen. Eleverna får regelbundet språklig behandling av logoped, såväl individuellt som i grupp. 

Målen för verksamheten är:

  • att utveckla barnets språkliga och kommunikativa kompetens
  • att utveckla barnets sociala förmåga
  • att utveckla barnets kreativitet
  • att barnet får möjlighet att utnyttja sin optimala förmåga i inlärningssituationer

Vem behöver plats i Kommunikationsskolan?

Vanlig klassundervisning ställer krav på koncentration, att snabbt kunna förstå instruktioner och att kunna ta emot information, samt att kunna arbeta självständigt. För ett barn med grav språkstörning blir dessa krav övermäktiga. Språkstörning kan yttra sig på många sätt. Svårigheterna kan vara expressiva (hur barnet uttrycker sig, t ex uttal och grammatik) eller impressiva (hur barnet tolkar och förstår språk). Barnen använder sig oftast av ett begränsat ordförråd. Talet kan vara svårförståeligt. Brister i koncentration/uthållighet och motorik är vanligt förekommande. Barnens svårigheter att kommunicera leder ofta till missförstånd och de kan ha svårt att fungera socialt i samvaro med andra barn.

Hur får man plats?

Anmälan görs av logoped i samråd med föräldrarna. Den ska innehålla en fullständig språklig utredning samt en nivåbedömning gjord av psykolog. Dessutom inhämtas bedömning från barnets förskole- eller skolpersonal. Språkstörningen ska vara primär, det vill säga den ska inte vara en konsekvens av ett annat funktionshinder, till exempel en låg begåvningsnivå. Det barn som bedöms ha störst behov av vår verksamhet erbjuds plats.

Kontakta Kommunikationsskolan för ansökan till skolan.

Likabehandlingsplan (pdf, 249.8 kB) (inklusive plan mot diskriminering och kränkande behandling)

Senast ändrad: 2020-02-04 16:05