Ombyggnation och omlokalisering

Till vårdnadshavare med barn på Kungshögsskolan


Information 2020-03-11

Alla informationsmöten för de vårdnadshavare till elever som ska vara
omlokaliserade till annan plats än Kungshögsskolans paviljonger är nu gjorda. Vi vill tacka för ert deltagande och engagemang på våra möten.

Grundskoleförvaltningens enhet för lokalplanering har haft i uppdrag att ta fram lokaler som Kungshögsskolans verksamhet kan omlokaliseras till. Beslut har fattats på förvaltningsnivå att omlokalisering ska ske enligt vad vi tidigare informerat er om via Infomentor. I beslutet har olika förutsättningar och behov för de olika årskurserna tagits i anspråk. De äldre eleverna behöver i större utsträckning tillgång till specialsalar vilket inte finns på Broskolan eller i Kungshögsskolans paviljonger. Vi tycker inte att de yngsta eleverna ska vara på Oxievångsskolan 7-9 utan det blir mer naturligt inför en kommande övergång till åk 7 att vi placerar årskurs 5-6 där.

På Broskolan finns en inhägnad utemiljö som inbjuder till lek och lärande i utemiljö som framförallt gynnar våra yngre elever i övergången från förskola till förskoleklass och därefter vidare till årskurs 1. Det är inte en enskild Rektors beslut och utifrån de alternativ som har diskuterats tycker vi alla på Kungshögsskolan att detta är det bästa möjliga alternativet för vår verksamhet. Under vår omlokalisering tid kommer alla elever att behålla sina mentorer och alla kommer att fortsätta tillhöra Kungshögsskolans organisation och verksamhet.


Förskoleklass och årskurs 1
Förskoleklass och årskurs 1 kommer att bedrivas på Broskolan vid Strandhem i Bunkeflostrand. Alla barnen åker buss tillsammans från Kungshögsskolan till Broskolan och tillbaka. Bussen avgår från Kungshögsskolan på morgonen, preliminärt 08.00 och buss kommer att avgå från Broskolan tillbaks till Kungshögsskolan efter skolans slut, preliminärt 13.30. Bussresan tar cirka 20 min och personal kommer att åka med bussarna tillsammans med eleverna. Om eleverna inte ska ha fritidshemsplats ska eleverna hämtas ca 13.50 vid Kungshögsskolans paviljonger i Oxie, när bussen har anlänt. Pedagogerna arbetar med att planera för pedagogiska bussresor tillsammans med eleverna.

Förskoleklass och årskurs 1 kommer att ha tillgång till idrottssal med
tillhörande omklädningsrum och duschar på Broskolan. Musikundervisning kommer att ske i klassrummen för både f-klass och åk 1 på Broskolan. De elever som går på Broskolan idag är en egen verksamhet i andra paviljonger med egen personal, enga lunch och rasttider. Vår verksamhet och deras fortsätter att vara två olika enheter.

Årskurs 2, 3 och 4 gäller följande. Här har det inte varit något
informationsmöte.
Årskurs 2, 3 och 4 kommer att vara i paviljongerna på Oxie IP där vi idag har årskurs 4-6. Årskurs 3 och 4 kommer att ha slöjd på Oxievångsskolan F-6 (tidigare Blankebäck). De två kommande läsåren kommer därmed inte slöjdundervisningen att ske i årskurs 2 pga tillgång till slöjdsal. Utan det kommer att ske i årskurs 3 med ett längre pass så att eleverna får sin
garanterade undervisningstid i slöjdämnet på lågstadiet. Årskurs 2-4 kommer att ha idrott på Oxievångsskolan 7-9 där vi får tillgång till en del av deras stora idrottshall och omklädningsrum. Årskurs 2-3 kommer att ha musikundervisning i sina klassrum på Kungshögsskolan i paviljongerna. Årskurs 4 kommer att ha musikundervisning på Oxievångsskolan F-6.

Det kommer att finnas vuxna som går med eleverna till och från Oxievångsskolan. Årskurs 2-4 kommer att äta i sina klassrum tillsammans med sina pedagoger.

Årskurs 5 och 6
Årskurs 5 och 6 kommer att vara på Oxievångsskolan där de får klassrum som ligger i nära anslutning till varandra. Årskurs 5-6 kommer att få tillgång till 5 klassrum med tillhörande grupprum som kommer att organiseras med schematekniska lösningar. Årskurs 6 kommer att ha hemkunskap och språkval på Oxievångsskolan 7-9 i anslutning till deras lokaler. Årskurs 5-6 kommer att ha idrott på Oxievångsskolan 7-9 i anslutning till deras lokaler. Årskurs 5-6 kommer att äta lunch och ha lunchrast samt musik och slöjd på Oxievångsskolan F-6. Alla raster kommer att ske med Kungshögsskolans personal i Kungshögsskolans organisation.


Alla elever åk 5-6 kommer att få taggar till Oxievångsskolan för att kunna ta sig in på skolan, taggarna är personliga. För att kunna använda taggarna inomhus måste de ha “blippats” utomhus vid entrén, för en ökad trygghet för alla elever. Kungshögsskolan kommer att ha tillgång både till gemensamma toaletter men också egna som enbart är knutna till våra elevers taggar. Detta kommer Kungshögsskolans personal att gå igenom tillsammans med eleverna vid terminsuppstart.


Fritidshem/fritidsklubb för åk 5-6
De elever i årskurs 5 och årskurs 6 som kommer att ha fritidshemsplats
planerar vi för att ha en fritidsklubb på Oxievångsskolan 7-9 i deras ordinarie klassrum. Ca 15.30 beräknas de som är kvar på fritidshemmet gemensamt gå ner till Kungshögsskolans paviljonger för att avsluta sin fritidshemsdag där. Om denna organisation kommer att ske eller inte är ännu inte klart, det beror på hur många elever vi beräknas att ha. Utifrån det har en enkät gått ut på InfoMentor till alla vårdnadshavare med barn i nuvarande årskurs 4 och 5 som syftar till att undersöka hur många som planerar för fritidshemsplats inför årskurs 5 och årskurs 6. Vi hoppas att ni alla har svarat på denna. Kungshögsskolan kommer att fortsätta erbjuda studieverkstad efter skoltid som då kommer att vara i studieverkstaden på Kungshögsskolan.

Generell information
Kungshögsskolans elevhälsoteam och skolledning kommer att fördela sig och vara på respektive enheter utifrån vilka behov som finns. Personalen kommer precis som tidigare att följa eleverna dvs de kommer inte att byta årskurser utifrån omlokaliseringen.
Slöjdundervisning har vi fått tid för schemaläggning måndagar, tisdagar och fredagar på Oxievångsskolan F-6.
Musikundervisning har vi fått tid för schemaläggning måndagar och fredagar på Oxievångsskolan F-6.
Idrottsundervisning har vi fått tid för schemaläggning alla dagar förutom tisdag förmiddag på Oxievångsskolan F-6.

Alla förflyttningar inom Oxie kommer att ske i form av promenader. Detta både utifrån en miljöaspekt men också med anledning av vårt åtagande med aktiv skola där vi arbetar utifrån den forskning som gjorts där elevers skolresultat visat sig förbättras utifrån ökad rörelse och aktivitet. Fritidshemsverksamhet för sommaren kommer att ske i Kungshögsskolans paviljonger. Fritidshemmet kommer att öppna precis som nu 06.15 och stänga 18.00. För de som har behov av morgonomsorg erbjuds frukost 07.00 i klassrum på Kungshögsskolans paviljonger. 07.30-08.00 kommer alla elever som har fritidshemsplats att vara ute på skolgården med fritidshemspersonal.
Mellanmålet kommer att serveras utifrån elevernas sluttider och ankomsttider, den organisationen är ännu inte klar men det beräknas serveras mellan 14.00-15.00 för de elever som har behov av fritidshemsplats. Det är fortsatt oerhört viktigt att respektera hålltider och lägga in era barns vistelsetider samt meddela eventuella förändringar i god tid eftersom det påverkar planering, bemanning och budget.

Just nu arbetar vi med elevernas schema så att vi utifrån elevernas schema ska kunna ta beslut på hur och var vi ska organisera för våra olika fritidshem avdelningar. Utifrån schema kommer vi sedan att skapaschema för förflyttningar och rutiner för förflyttningar samt raster.

Vi arbetar med angöringsplats för trafik och andra lokal tekniska frågor såsom fiber, larmsystem, brandskydd och inventering av möbler.
Vi inväntar ritningar på vår nya skola för att framöver kunna visa för personal, elever och vårdnadshavare och vi ser alla fram emot en ny skola.

Hälsningar
Kungshögsskolans skolledning och personal


Information 2019-12-18

Vi arbetar just nu med att se över organisationen och kommande rutiner för våra elever och medarbetare. Det som redan är beslutat är att vi kommer att flytta med ändamålsenliga möbler till både Broskolan och Oxievångsskolan. Skolan inväntar slutgiltigt besked om ritningar på nybyggnationen.

Vi kommer att ha informationsmöte enligt följande:

9/1 Blivande förskoleklass 17.30-19.00 Kungshögsskolans matsal

22/1 Blivande Åk 1 17.30-18.30 Kungshögsskolans matsal

12/2 Blivande Åk 5 och 6 17.30-19.00 Oxievångsskolans aula

Blivande Åk 2-4 kommer vi att informera senare under våren då de årskurser stannar kvar i våra befintliga lokaler.

Inventering av möbler pågår och planering av flytt som beräknas genomföras till Broskolan och till Oxievångsskolan efter terminsslut.

Årets sommarfritidsverksamhet kommer att bedrivas i våra befintliga lokaler. Mer information och anmälan till sommarfritidsverksamhet kommer att komma ut. Utifrån det är det återigen viktigt att ni respekterar sista datum för anmälan till sommarfritidsverksamhet. Vi kommer efter jul att börja lägga schema för årskurserna till kommande läsår 20/ 21 utifrån de förutsättningar vi har och kommer att få på Broskolan och Oxievångsskolan.

Samtal pågår med Oxievångsskolan utifrån möjligheter att få använda några av deras lokaler gällande musik, idrott och slöjd för våra elever.

Vårterminen 2020 kommer skolan att hålla de två stängda verksamhetsdagarna den 15-16 juni för att kunna arbeta med omlokaliseringen och iordningsställande tillsammans med vår personal.

Höstterminen 2020 kommer skolan att hålla de två stängda verksamhetsdagarna den 13-14 augusti för att kunna arbeta med omlokaliseringen och ställa iordning inför elevernas skolstart den 17 augusti 2020. Så snart vi vet mer återkommer vi med mer information kring omlokalisering och framtiden för Kungshögsskolan.

Vi ser alla fram emot en ny skola

Med vänliga hälsningar

Skolledningen tillsammans med all personal

KungshögsskolanInformation 2019-10-23

Som vi tidigare har informerat om kommer det att ske en om-, till- och nybyggnation av Kungshögsskolan. Våra lokaler är idag inte anpassade efter den skolorganisation som krävs för att möta områdets befintliga behov av permanenta skolplatser. Kungshögsskolan har idag 21 klasser men endast 14 permanenta klassrum. Resterande kapacitet ordnas i dagsläget genom tillfälliga lösningar i form av paviljonger.

Byggstarten beräknas till sommaren/hösten 2020. Det här innebär att några årskurser kommer att få sin undervisning i andra lokaler från och med juni 2020 fram till läsårsstart augusti 2022 då bygget beräknas vara färdigt. Ritningarna för om-, till- och nybyggnation är under projektering och ni kommer att få mer information om det när det är klart och vi vet mer.

Alla elever behåller sina pedagoger och alla kommer att fortsätta tillhöra Kungshögsskolans organisation. Grundskoleförvaltningens enhet för lokalplanering har haft i uppdrag att ta fram lokaler som Kungshögsskolans verksamhet kan omlokaliseras till. Beslut har fattats på förvaltningsnivå att omlokalisering ska ske enligt följande:

• Förskoleklass och årskurs 1 kommer att flytta till Broskolan vid Strandhem iBunkeflostrand. Transport med buss kommer att erbjudas till de som så önskar. Då avgår bussen från Kungshögsskolan på morgonen och kommer tillbaka till skolan på eftermiddagen där fritidshemsverksamheten fortsätter på eftermiddagen. Personal kommer att åka buss med eleverna.

• Årskurs 2, 3 och 4 kommer att vara i paviljongerna på Oxie IP där vi idag har årskurs 4-6.

• Årskurs 5 och 6 kommer att vara på Oxievångsskolan där de får klassrum som ligger i anslutning till varandra.

Så snart vi vet mer återkommer vi med mer information kring omlokalisering och framtiden för Kungshögsskolans lokaler. Vi ser alla fram emot en ny skola

Med vänliga hälsningar

Célie Nordström Rektor

Senast ändrad: 2020-03-11 15:20