Särskilt stöd

Om en elev har svårt att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven stöd. Detta stöd utformas för elevens unika behov och förutsättningar. Stödet ges i första hand inom den grupp eller klass som eleven tillhör.

Senast ändrad: 2016-10-06 11:35