Fullgöra skolplikten på annat sätt

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola.

För att den alternativa skolgången ska godkännas krävs att den utbildning som eleven får är ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. Malmö stads grundskoleförvaltning måste ha god insyn i den alternativa verksamheten. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. 

Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt får lämnas för upp till ett år i taget. Under tiden har kommunen ansvar att följa upp elevens alternativa skolgång. Ändras förutsättningarna kan medgivandet återkallas.

För att kunna göra en prövning i det enskilda fallet behöver kommunen få information om:

  • den alternativa skolgången. Den ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan.
  • hur kommunens behov av insyn i elevens alternativa skolgång kan tillgodoses.
  • de synnerliga skälen för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Hämta blanketten "Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt" på malmo.se/sjalvservice

Ansökan skickas till
Malmö stad
Grundskoleförvaltningen
Myndighetsavdelningen
205 80 Malmö

Du kan också mejla din ansökan till grundskola@malmo.se.

Rätten till att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §.

Senast ändrad: 2019-03-26 20:11