Publicerad 2018-02-23 14:58

Senast uppdaterad 2018-11-22 13:58

Jämför grundskolor på malmo.se

För att förbättra servicen på malmo.se har vi lanserat en tjänst där du kan jämföra Malmös alla kommunala och fristående grundskolor. Se antal elever, andel behöriga lärare, betyg och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med sin skola.

Betyg och information om lärarnas behörighet

Uppgifter om andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och andel legitimerade lärare hämtas från Skolverkets databas SIRIS.

Från SIRIS hämtar vi också uppgifterna om genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, hur stor andel av eleverna i årskurs 6 och 9 som har godkänt i alla ämnen och hur stor andel av niorna som är behöriga till yrkesprogrammen. Betygsresultaten redovisas exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund.

Nöjdhet med skolan

För att visa hur nöjda elever och vårdnadshavare är med skolan redovisar vi resultatet från Skolinspektionens skolenkät för grundskolan vårterminen 2016. Enkäten skickas ut till elever i årskurs 5 och 9 i kommunala och fristående grundskolor.

Vi har valt ut fyra frågor som handlar om lust att lära, trygghet, studiero och hur nöjd man är med skolan som helhet. Från enkäten till vårdnadshavarna redovisar vi dessutom vad de tycker om fritidshemmets verksamhet.

Kommande kompletteringar

Framöver kommer tjänsten att kompletteras med en beskrivning av varje skola, bilder på skolorna och en karta.