Publicerad 2019-11-21 13:14

Senast uppdaterad 2020-01-07 12:08

Ändrade regler för att söka skola

Från och med nästa termin kommer ansökningsprocessen och reglerna för att söka skola Malmö att ändras. Liksom förra året gäller detta vårdnadshavare vars barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 om den årskursen inte finns på skolan barnet går på.

Efter två genomförda ansökningsperioder har grundskoleförvaltningen utvärderat ansökningsprocesserna och placeringsreglerna och beslutat om förändrade regler. Detta för att alla Malmös barn ska få en skola så nära hemmet som möjligt och för att valmöjligheten ska bli större, vilket också går i linje med skollagens intentioner.

Den största förändringen är att vårdnadshavare nu kommer att kunna söka mellan en och sju skolor istället för de tre önskemål som tidigare har varit ett krav.

– Det har kommit in många synpunkter från vårdnadshavare angående kravet på att söka tre skolor och detta har vi lyssnat på. Vi tror att med den här förändringen kan vi möta vårdnadshavarnas önskemål att själva kunna välja hur många skolor man vill söka plats på för sina barn, säger Joel Valsten, chef på skolplaceringsenheten.

En annan förändring är att grundskoleförvaltningen har infört en bestämmelse som syftar till att i högre utsträckning tillgodose elevers, vars vårdnadshavare inte gjort ett aktivt val, rätt till en skola nära hemmet.

– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och genom att göra de här förändringarna hoppas vi att så många elever som möjligt ska få gå på en skola som ligger nära hemmet samtidigt som valfriheten ökar, säger Joel Valsten.