Saker som skolan kan göra på egen hand

Steg 1 - tips på vad skolan kan göra på egen hand!

Inventering: hur ser det ut trafikmässigt utanför skolan? På morgnarna? På eftermiddagarna? Vilka p-bestämmelser finns? Hur mycket trafik passerar? Vilken sorts trafik? Leveranser till skolan? Cykel- och gångvägar till skolan? Tillräckligt antal cykelparkeringar och är de rätt placerade?  Vilka policys har skolan gällande cykling och skjutsning? Underlag för inventeringen ligger på www.malmo.se/vanligvag

Resvaneundersökning: Om det har gått ett tag sedan en resvaneundersökning genomfördes så är det aktuellt med en uppdatering. Eller vill man veta hur resandet skiljer sig mellan årstiderna så kan det vara bra att göra flera undersökningar. Det kan bestå utav en enkel blankett där föräldrarna talar om hur barnen tar sig till skolan, avstånd till hemmet och ev. orsaker till att barnen skjutsas, eller en handuppräckning bland barnen som visar hur de tog sig till skolan en viss morgon.
Enkätmallar finns på www.malmo.se/vanligvag 

Föräldrakommunikation: Genom en bra dialog med föräldrarna är mycket vunnet. Via möten, brev, temadagar, hemsida kan skolans mål och ambitioner med trafiken kommuniceras. Tillsammans med föräldrarna kan alternativ till bilskjutsningen testas och spridas, exempelvis vandrande/cyklande skolbuss. Inspiration finns på www.malmo.se/vanligvag.

Policys: Finns policys för t ex bilåkning och cykling. Behöver nya tas fram eller uppdateras?

Avlämningsplatser: Ta reda på alternativa avsläppsplatser som ligger en bit ifrån skolan. Där kan föräldrar som skjutsar med bil släppa av barnen som sedan går sista biten själva eller i sällskap av föräldern. På det sättet blir det inte lika kaotiskt intill skolan. En avlämningsplats kan t ex vara p-platser som inte används på morgonen. Prata med fastighetsägaren om det är OK att använda platserna. Det kan också vara gator lite längre bort. Informera i föräldrabrev och/eller skolans hemsida.

Arbeta med trafik i undervisningen — det är viktigt att förstå sig på trafik och hur man ska bete sig. Trafik finns dessutom med i läroplanen och specifikt kunskapsmål finns för åk 3 — se här: länk till LGR 11.  Skolan kan bland annat beställa undervisningsmaterial från fastighets- och gatukontoret utan kostnad. Mer information om detta samt fler lektionsförslag finns på www.malmo.se/trafiksakraskolan

Senast ändrad: 2018-06-15 13:46