Behov av stöd från fastighets- och gatukontoret

Steg 2 - när skolan behöver stöd från fastighets- och gatukontoret.

För de skolor som har stora problem med trafiksituationen och en hög andel skjutsande föräldrar, erbjuder fastighets- och gatukontoret ett samarbete kring skolreseplaner. Skolreseplanen är ett bra verktyg för att få en långsiktig beteendeförändring. Här jobbar man systematiskt med både beteende, reglering och infrastruktur. Detta innebär ett samarbete mellan skola (ledning, personal och elever), föräldrar och kommun där man tar ett samlat grepp både kring problematiken och lösningarna. På grund av begränsade resurser kan fastighets- och gatukontoret endast jobba med ett begränsat antal skolor/läsår. Därför prioriteras skolor med stora problem och som även är motiverade att göra något åt trafiksituationen.

I samarbetet ingår att tillsammans ta fram en skolreseplan och på ett strukturerat sätt genomföra åtgärder. Skolreseplanen är ett dokument som innehåller en beskrivning av skolan, en kartläggning av hur resorna till och från skolan ser ut idag, problem och hinder som finns gällande dessa resor, uppsatta mål samt en handlingsplan med konkreta och tidsatta åtgärder för att minska problemen och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt resande.

Samarbete kring skolreseplan — vad innebär det?

 

  • Inventering av skolan: se steg 1
  • Möten: 4 -5 gånger per år med uppföljning för åtgärder i handlingsplanen.
  • Genomföra konkreta och tidsatta åtgärder: dessa delas upp i olika ansvarsområden mellan fastighets- och gatukontoret, skolan och föräldrarna. Exempel:

Fastighets- och gatukontoret: Genomföra trafiksäkerhetshöjande fysiska åtgärder såsom reglering, gupp, belysning och beskärning. Hjälpa till att identifiera och ta fram information om lämpliga avlämningsplatser. Komma med idéer och tips på aktiviteter och tävlingar samt bistå med hjälp att genomföra dessa. Informera på föräldramöten samt erbjuda trafikmaterial.

Skolan: Genomföra resvaneundersökning/inventering, informera om vandrande skolbuss och avlämningsplatser varje år, genomföra tävlingar och aktiviteter, undervisa om trafik och miljö. Genomföra underökningar och räkningar runt skolan (hastigheter och antal fordon) exempelvis med hjälp av eleverna.

Föräldrarna: skjutsa så lite som möjligt, samåka, använda avlämningsplatser, ta tiden på resor med olika färdmedel och jämföra.

Senast ändrad: 2018-06-15 14:39