Nya regler för studieavbrott

Nämnden för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har gett i uppdrag till vuxenutbildningen att se över prioriteringsregler vid antagning.

I syfte att ge fler Malmöbor möjlighet att studera och undvika att personer som gör upprepade avbrott antas på nytt, införs nya regler från och med kursstarter i januari 2020. Reglerna gäller för sökande till kurser och kurspaket på grundläggande- och gymnasial nivå.

Karens

Karens, det vill säga att eleven inte blir antagen till samma kurs inom 6 månader efter avbrottsdatum, och 12 månader för kurspaket, gäller för:

  • Elever som uteblir vid kursstart utan att meddela sig.
  • Elever som är frånvarande mer än tre veckor utan att meddela sig.

Karensen gäller enbart för samma kurs som den sökande har avbrutit. För sökande till kurspaket gäller karensen för alla kurspaket.

Karens gäller även för elever som nyligen fullföljt ett kurspaket. De kan bli antagna till nytt kurspaket tidigast 12 månader efter avslutad utbildning.

Karensregler utifrån betyg gäller för:

  • Elever som fått betyg F i samma kurs två gånger.
  • Karens kan också beslutas av rektor om eleven inte kan tillgodogöra sig utbildningen.

Lägre prioritet efter avbrott

Sökande till kurser och kurspaket på grundläggande- och gymnasial nivå, som avbryter utbildningen av andra skäl, antas till ny kurs i mån av plats. Den sökande placeras i en grupp med lägre prioritet vid antagningen.

Denna lägre prio gäller under sex månader för kurser och tolv månader för kurspaket.

Erbjuden plats

De sökande har möjlighet att tacka ja/nej till sin erbjudna plats. Om man svarar nej leder detta varken till karens eller lägre prioritet i nästa antagning.

Sammanfattning

Avbrottsorsak som ger karens

Avbrottsorsak som ger lägre prioritet vid nästa antagning

Utebliven kursstart, dvs startar aldrig kursen/utbildningen

Arbete

Ogiltig frånvaro mer än 3 veckor

(enligt Förordning om vuxenutbildningen)

Arbetsmarknadsåtgärder (t ex arbetspraktik)

Bristande progression (rektorsbeslut)

Barnomsorg/föräldraledighet

Betyg F i samma kurs två gånger i rad

Byte till annan utbildning eller kurs


Ekonomiska hinder


Flytt


Studieform eller studietakt passar inte

Senast ändrad: 2019-11-07 09:25