Vi bygger om Övägen och Strandgatan

Sedan flera år tillbaka pågår en ombyggnation av Limhamns tidigare industri- och hamnområden. Fabriksområden, kaj, spårområden med mera förvandlas till bostadsområden, skolor och allmän platsmark som kajstråk, parker och torg.

Bild visar arbetsområdet på Limhamnsvägen.

Rödmarkerad yta visar aretsområdet. Blå linje visar omledningen av biltrafik. Klicka på bilden för att förstora den.

Limhamnsvägen stängs av för fordonstrafik på grund av ett vägarbete. Detta är nästa etapp av ombyggnationen av Strandgatan/Limhamnsägen/Övägen.

Tid:

Arbetet startar måndag 3/2 2020 och beräknas vara klart fredag 29/5 2020.

Hur påverkas trafiken?

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet antingen på den södra eller norra sidan av Limhamnsvägen.
Övrig trafik leds om visa Kalkbrottsgatan – Linnégatan – Strandgatan.

Alla åtgärder i området

  • Tillgänglighetsanpassade busshållplatser längst Limamnsvägen/Övägen. Ökat antal (fördubbling) cykelställ i anslutning till dessa.
  • Ny hyrcykelstation.
  • Nya träd och mer till området anpassad växtlighet.
  • Förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
  • Hastighetsdämpande åtgärder såsom upphöjd korsning och upphöjd gång- och cykelöverfart.
  • Kalkugnsparken rustas upp och utvecklas med trivsamma vistelseytor och bouleplan.

Busstrafiken

Under byggtiden kommer buss 7 att ledas om.
Kontakta Skånetrafiken för mer information.

Övägen och Strandgatan är, som ett led av den pågående exploateringen i området, i behov av en ombyggnation.

Syftet med färdigställandet av allmän platsmark är att erbjuda de boende i området attraktiva och trygga utemiljöer. Gatumiljön ska anpassas till exploateringen i området.

Övägen, som är den enda förbindelsen ut till ön, byggs om från korsningen Limhamnsvägen/Kalkbrottsgatan till ökajens början. Strandgatan byggs om och anpassas i nivå till de nybyggda husen nära korsningen med Övägen. 

Tidplan:

Övägen/Strandgatan
Hösten 2019 bygger vi om och anpassar gatunivån till de nybyggda husen nära korsningen med Övägen/Strandgatan.

2020–2021
Arbeten på Strandgatan, Limhamnsvägen, Övägen samt Kalkugnsparken.

Senast ändrad: 2019-12-12 09:44