Publicerad 2017-05-08 10:28

Senast uppdaterad 2018-11-08 17:25

Luftföroreningar under gränsvärdena

Foto: Lars Bendroth

Foto: Lars Bendroth

Luftkvalitetsmätningar för Malmö finns sammanställda i en rapport. Rapporten visar att även på de mest trafikintensiva gatorna som Amiralsgatan och Bergsgatan har luftföroreningshalterna hållit sig under gränsvärdena.

Ingen miljökvalitetsnorm överskreds 2016

- Tyvärr kan vi inte andas ut och anta att vi i fortsättningen kommer att klara alla miljökvalitetsnormer för luft, säger Mårten Spanne, miljöingenjör på Malmö stads miljöförvaltning. Eftersom vi i årsmedelvärde ligger mycket nära normen så kommer vi under år med gynnsamt väder att klara normerna men då det är ogynnsamt väder, så som en kall vinter, kommer vi att överskrida korttidsnormerna för dygns- och timmedelvärden. Men vi är på rätt väg, halterna i innerstaden har minskat med 9 procent sedan 2006 och trafiken har under samma tid minskat med 15 procent.

Trafiken i Malmös innerstad har minskat kontinuerligt sedan 2006, men 2015 började den gå upp något.

- Denna uppgång har fortsatt under 2016 och fortsätter uppgången kommer det bli allt svårare att klara miljökvalitetsnormerna för luft eftersom trafiken är det klart största källan till luftföroreningar, säger Henric Nilsson, enhetschef på miljöförvaltningens enhet för miljöövervakning och analys.

I rapporten konstateras det att om staden fortsätter med sina satsningar att minska utsläppen av luftföroreningar, främst från trafiken, skulle vi inom en relativt snar framtid kunna vara säkra på att uppfylla luftkvalitetsförordningens miljökvalitetsnormer.

För mer information, kontakta Mårten Spanne eller Henric Nilsson.