Publicerad 2019-04-17 15:57

Senast uppdaterad 2019-07-25 15:19

Luftföroreningarna vid Triangeln har minskat

Foto: Trafik vid Triangeln. Miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen mätte luftföroreningar vid Triangeln i somras för att följa upp de förändringar som gjorts i området. Mätningarna visar att luftföroreningshalterna är under de lagstiftade kraven, men något högre för de långsiktiga miljömålen.

Nu har rapporten kommit om mätningarna av miljön vid Triangeln sommaren 2018. Rapporten visar hur en stor förändring i området - busstrafiken (med 1 300 bussrörelser dagligen) som flyttade från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan 2014, påverkat luftkvaliteten.

Trafikflödena på Föreningsgatan har sjunkit med 4 000 fordon per dygn sedan 2004. Mätningen är en uppföljning av tidigare mätningen som gjordes det året. Dessutom gjordes en enklare luftkvalitetsmätning redan 1982-83. Uppmätta kvävedioxidhalter har minskat med 25-40 procent sedan 2004, medan det inte har skett någon förändring för partiklar.

Jämfört med mätningen från 1982/83 är minskningen av kväveföroreningar uppåt 70 procent. Mätning av buller gjordes på Föreningsgatan och bullernivåerna var cirka 70 dB(A), vilket är högre än riktvärden och även högre än den beräkning som gjorts i samband med den senaste bullerkartläggningen.