Publicerad 2019-08-20 08:37

Senast uppdaterad 2019-08-20 15:26

Luftkvaliteten 2018 i Malmö sammanfattad

Malmös luftkvalitet sammanfattad

I dag överskrids inte miljökvalitetsnormerna för någon luftförorening men det finns fortfarande problematiska luftföroreningar.

Luftkvaliteten i Malmö avseende olika föroreningar har stadigt förbättrats sedan 1960-talet tack vare kraftfulla politiska åtgärder. De fortsatt problematiska luftföroreningarna i Malmö i dag är kvävedioxid (NO2), luftburna partiklar (PM10 och PM2,5) samt ozon (O3). Trenden för de genomsnittliga halterna i Malmö för kvävedioxid är svagt minskande. Trenden för luftburna partiklar är oförändrad men med avsevärda variationer från år till år. För ozon är trenden ökande.