Antagna strategiska planer

Här finner du information om antagna strategiska planer för Malmös framtid.

Strategiska planer

Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen pågår arbetet med tematiska tillägg till och geografiska fördjupningar av översiktsplanen.
Därtill finns övergripande strategier och planer som anger riktlinjer för olika sektorer.

Senast ändrad: 2019-05-29 12:28