Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad

Karaktär i Malmö

Arkitektur och stadsbyggnad

Att intresset för arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor är stort märktes inte minst genom det engagemang som malmöborna visade inför de aktiviter som genomfördes under Arkitekturåret 2001.

Arkitekturåret var inledningen på arbetet med att utforma ett lokalt Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad. Under året genomfördes utställningar, offentliga seminarier och föreläsningar som berörde de olika delprojekten: Stadens struktur, Hållbarhet samt Teser - förvaltning och upphandling.

Handlingsprogram för stadsmiljö

Huvudsyftet med "Karaktär Malmö - Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad" är att tydliggöra och öka Malmö stads ambitioner när det gäller arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Dessa ambitioner är viktiga för en stad när det gäller att utarbeta strategiska förhållningssätt och ge riktlinjer när staden växer och förändras. Ett annat mål har varit att öka samsynen mellan de olika förvaltningsenheterna inom Malmö stad. Vidare lyfts samspelet med en bred allmänhet fram som viktiga välfärdsfrågor. I linje med programmet Välfärd för alla är det viktigt att en fördjupad medverkan och förankring hos alla befolkningsgrupper äger rum.

Mål och riktlinjer

Handlingsprogrammet som helhet tar sin utgångspunkt i de nationella mål som riksdagen tog vid sin behandling av Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design.

  • Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.
  • Kulturhistoriska och estetiska värden i be?ntliga miljöer skall tas tillvara och förstärkas.
  • Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandling skall stärkas och breddas.

Handlingsprogrammets roll

Handlingsprogrammet är ett kommunomfattande planeringsunderlag och består av fyra delar:
1. hållbarhet
2. stadens strukturer
3. teser - förvaltning och upphandling
4. goda exempel

"Hållbarhet" utgör en viljeinriktning i hållbarhetsfrågor och visar hur arkitektur kan bidra till hållbarhet och vilka konsekvenser detta får för den byggda miljön.

"Stadens struktur" utgör ett planeringsunderlag för bygglov och detaljplaner. Förhoppningen är också att strukturdelen kan bidra till framtida diskussioner om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Arbetet med Stadens struktur är en direkt fortsättning och fördjupning av ÖP2000 vad avser riktlinjer för hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras.

"Teser" visar hur Malmö stad agerar i anslutning till det egna fastighetsbeståndet. För-hoppningen är också att teserna ska inspirera andra som deltar i utformningen av stads-miljön.

Goda exempel" sammanfattar Handlingsprogrammets olika delar och intentioner med vardagliga exempel på god arkitektur och stadsbyggnad där olika mål för hållbarhet har styrt urvalet.

Handlingsprogrammet för arkitektur och stadsbyggnad bedrivs av Malmö stad genom Stadsbyggnadskontoret, Malmö Kulturmiljö, Stadsfastigheter, Fastighets- och gatukontoret, Miljöförvaltningen, Parkering Malmö m fl.

Sammanfattning av Handlingsprogram för Arkitektur och Stadsbyggnad 2005 (pdf, 1.7 MB)

Ladda ner Handlingsprogrammets fyra delarna:
hållbarhet (pdf, 3.2 MB)
stadens struktur (pdf, 35.9 MB) OBS! Alla delar 36 mb.
teser (pdf, 1.3 MB)
goda exempel (pdf, 3.2 MB)

Senast ändrad: 2018-09-22 12:37