Storstadspaketet – Malmö stads del i Sverigeförhandlingen

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är det viktigt med lättillgänglig infrastruktur - att det är korta avstånd till hållplatser och tågstationer. Att ha nära till kollektivtrafik innebär ökade möjligheter för fler att utbilda sig eller arbeta i en större gemensam arbetsmarknadsregion där avstånden tack vara en välfungerande infrastruktur samtidigt krymper. Om fler byter från bil till kollektivtrafik, så kommer det även att bli ytor över som vi kan utveckla tillsammans.

Kartbild över de satsningar som är med i sverigeförhandlingen.

Bilden illustrerar de objekt som finns i Malmös del i Sverigeförhandlingen. 8 busslinjer, Malmöpendeln och 14 cykelbanor. Klicka på bilden för större format

 • Planerad genomförandefas är perioden 2018-2031
 • Kopplat till dessa kollektivtrafiksatsningar så kommer 28 550 bostäder att byggas fram till och med 2035
 • Statens finansiering består av bidrag baserat på kommunernas bostadsåtagande.
 • Region Skåne svarar för trafikering

Satsningen kommer att bidra till:

 • En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö
 • En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik – fler väljer att åka kollektivt till följd av högre bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet.
  Uppnå kommunens färdmedelsmål och regionens marknadsandelsmål
 • Resandekapaciteten ökar genom införandet av Malmöexpressen på fler linjer
 • Säkert och tryggt för resenärerna, bland annat genom bättre miljöer i anslutning till hållplatser
 • Införandet av eldrift i stadens busstrafik – renare luft och tysta fordon
 • En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder i flera delar av staden
 • Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister
 • Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad

Utbyggnad av MalmöExpressen i fem stråk

Stadsbusskoncept Malmöexpressen ger förstärkt resandekapacitet på flera linjer i stadens mest trafikerade stråk. Malmöexpressen är ett stadsbusskoncept i Malmö med hög kapacitet, utvecklade fordon och bättre framkomlighet i bana samt fler hållplatser.

Dagens MalmöExpressbussar har en komfortkapacitet på 90 resenärer till skillnad mot dagens vanliga buss som har en komfortkapacitet på 65 resenärer.

I objekten ingår även ombyggnader av bussterminaler och viktiga bytespunkter, åtgärder för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig samt gatuombyggnader i delar av stråken för berörda linjer. En ny kollektivtrafikbro byggs dessutom över Varvsbassängen längs linje 5.

 • Linje 2 Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen har en uppskattad investeringskostnad på 530 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 4 Bunkeflostrand/Limhamn-Segevång har en uppskattad investeringskostnad på 560 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 5 Stenkällan-Rosengård-Västra hamnen (utveckling av dagens MalmöExpressen) har en uppskattad investeringskostnad på 190 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 8 Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen har en uppskattad investeringskostnad på 560 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 10 Malmö C – Lorensborg - Hyllie - Ikea Hubbhult har en uppskattad investeringskostnad på 560 mnkr i 2016 års prisnivå.

Utbyggnad av övriga stadsbussobjekt i tre stråk

De elektrifierade bussarna ger en miljövänlig och hälsovänlig fordonsdrift med avgasfria och tysta fordon. Bussarna får även bättre framkomlighet vilket medför ökad bekvämlighet och kvalitet för resenärerna.
Linje 6 och linje 9 är viktiga länkar som möjliggör resande på tvären för dem som inte ska till Malmö C. På vissa sträckor genomförs även gatuombyggnader i stråken för några av linjerna. En ny kollektivtrafikbro byggs dessutom för att förbinda Ön med Limhamns hamnområde/Glasbruket längs linje 9.

 • Linje 3 Ringlinjen har en uppskattad investeringskostnad på 220 mnkr i 2016 års prisnivå
 • Linje 6 Klagshamn-Fortuna Hemgården har en uppskattad investeringskostnad på 280 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 9 Ön/Limhamn-Värnhem har en uppskattad investeringskostnad på 310 mnkr i 2016 års prisnivå.

Malmö stad åtar sig att bygga totalt 26 750 bostäder som en följd av att busstrafiken byggs ut.

Totalinvesteringskostnad för samtliga bussobjekt är på 3 210 miljoner kronor. Malmö stad åtar sig att bygga totalt 26 750 bostäder som en följd av busstrafiken byggs ut. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 1605 miljonerkronor baserat på kommunens bostadsåtagande. Region Skåne svarar för trafikeringen.


Satsning på spårburen kollektivtrafik – Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2

Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 innebär spåråtgärder på Lommabanan i en andra etapp för att öka kapaciteten på Lommabanan. Därmed möjliggörs en snabb och effektiv pendling med tätare Pågatågstrafik från Kävlinge via Lomma till Malmö.

Objektet omfattar spåråtgärder i form av långa mötesstationer genom dels nyanläggning i Alnarp och dels förlängning av spår i Flädie inklusive ställverksbyte och eventuella bullerskydd. Plattformsförlängning i Kävlinge ingår också i åtgärderna.

Pågatågstrafiken kan föras in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan och därmed bidra även till förbättrad resandeservice inom Malmö samtidigt som tåglägen i Citytunneln kan utnyttjas effektivt. Trafikupplägget kallas för ”Malmöpendeln”.

Lomma och Kävlinge kommuner åtar sig att bygga totalt 1 800 bostäder som en följd av kollektrafikens utbyggnad. Malmö stad avser teckna avtal med kommunerna angående bostadsåtagandet kopplat till detta objekt i enlighet med den avsiktsförklaring som Malmö stad, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Region Skåne tecknat.

Investeringskostnad är 200 miljoner kronor . Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 100 miljoner kronor. Region Skåne bidrar med 50 miljoner kronor genom RTI-planen samt svarar för trafikeringen.

Satsning på cykel

Att binda ihop staden bättre med hjälp av cykelbanor i kombination med utbyggnad av kollektivtrafik innebär att nyttorna med kollektivtrafikinvesteringarna ökar. Fler får då möjlighet att ta sig till och från kollektivtrafiksystemen, och då ökar också resandeunderlaget. Behovet av att bygga ut och utöka kapaciteten i cykelvägnätet är stort i Malmö utifrån stadens målsättningar.

14 cykelobjekt i anslutning till kollektivtrafiken ingår i storstadspaketet. Åtgärderna innebär att nya cykelbanor anläggs som kopplar till satsningarna för busstråken.

Objekten förväntas bidra till måluppfyllnad om 30 % cykelandel år 2030 genom en ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister. Objekten kommer också att bidra till en mer attraktiv stadsmiljö längs med stråken. Objekten genomförs successivt under perioden 2019-2031.

Sammanlagd investeringskostnad är 573 miljoner i 2016 års nivå. Staten genom Sverigeförhandlingen medfinasierar med 143,3 miljoner.

Bostadsåtagande och influensområden för bostadsutbyggnad

Kollektivtrafiksatsningarna bedöms kunna skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i flera delar av Malmö. För varje enskilt objekt pekas det ut ett influensområde inom vilket bostadsutbyggnaden förväntas ske. De bostäder som räknas in i bostadsåtagandet är bostäder som färdigställs från och med avtalets ingång till och med år 2035 eller det årtal som avtalet fastslår. Sammantaget förbinder sig staden till att det färdigställs 28 550 bostäder i Malmö samt i berörda omkringliggande kommuner.

När det gäller objektet Malmöpendeln- Lommabanan etapp 2 sker bostadsbyggandet i Lomma och Kävlinge kommuner, totalt 1 800 bostäder. Malmö stad avser teckna avtal med dessa kommuner angående bostadsåtagandet kopplat till detta objekt i enlighet med den avsiktsförklaring som Malmö stad, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Region Skåne tecknat.

Senast ändrad: 2019-01-22 18:15