Översiktsplan för Nyhamnen

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till Översiktsplan för Nyhamnen. Planförslaget har varit på samråd och utställning. I april 2019 antog stadsbyggnadsnämnden översiktsplanen och under hösten 2019 förväntas kommunfullmäktige anta planen.

Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.

Översiktsplan för Nyhamnen

Här kan du läsa och ladda ner Översiktsplan för Nyhamnen, antagandehandling april 2019 och alla tillhörande dokument. Här finns även en redogörelse av yttranden och våra kommentarer till de synpunkter som kom in under utställningsperioden. 

 

Översiktsplan för Nyhamnen, antagandehandling april 2019 (pdf, 27.9 MB)

 

Övriga dokument

Miljökonsekvensbeskrivning, antagandehandling april 2019 (pdf, 7.1 MB)

Relaterade dokument
Yttranden översiktsplan för Nyhamnen utställningsförslag (pdf, 3 MB)
Utlåtande översiktsplan för Nyhamnen utställningsförslag (pdf, 789.5 kB)

Visualisering av planförslaget i 3D

Vi har gjort en visualisering i 3D av utställningsförslaget till översiktsplan för Nyhamnen. Här kan du se och testa planförslaget i 3D.

Allmänheten har tyckt till

För att kunna leda utvecklingen i rätt riktning har allmänheten, berörda myndigheter och aktörer haft möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget.

Under våren 2016 presenterades ett första förslag till översiktsplan för Nyhamnen för allmänheten i ett så kallat samråd. Därefter bearbetades och kompletterades planförslaget efter de synpunkter som kom in.

Under sommaren 2018 presenterades ett vidareutvecklat planförslag i en utställning. De synpunkter som kom in under utställningsperioden har därefter besvarats i ett sammanfattande utlåtande.

Efter ytterligare justeringar har översiktsplanen i april 2019 antagits av stadsbyggnadsnämnden. Under hösten 2019 förväntas översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Text

Senast ändrad: 2019-07-26 09:42