Relaterade dokument

Här kan de tematiska skrifterna i samrådsförslaget laddas ned.

Avfallsplan för Malmö och Burlöv 2016-2020 (pdf, 1.6 MB)

Arkitekturstaden Malmö (pdf, 91.7 MB)

Cykelprogram för Malmö stad (pdf, 2.3 MB)

Energistrategi för Malmö (pdf, 13.8 MB)

Ett starkt och hållbart näringsliv (pdf, 215.7 kB)

Fotgängarprogram (pdf, 1 MB)

Framtidens kollektivtrafik (pdf, 10.2 MB)

Friytor vid förskolor och skolor (pdf, 4.5 MB)

Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har råd med (pdf, 5.8 MB)

Godstrafikprogram (pdf, 1.4 MB)

Gör rum för miljön (pdf, 4.6 MB)

Handlingsplan för bostadsförsörjning (pdf, 19.3 MB)

Hela Malmö - en folkhälsopolicy (pdf, 1 MB)

Industri och annat verksamhetsbuller vid planläggning (Boverket) (pdf, 1009.8 kB)

Inre hamnen och Frihamnen - kulturhistorisk utredning (pdf, 2.1 MB)

Karta över ledningar Nyhamnen  (pdf, 1.1 MB)

Karta över buller tåg Nyhamnen (pdf, 1.7 MB)

Karta över buller väg Nyhamnen (pdf, 1.7 MB)

Kommissionen för ett social hållbart Malmö - slutrapport (pdf, 19.7 MB)

Metodik för inventering av förorenade områden - Naturvårdsverket.se

Miljöprogram för Malmö stad (pdf, 1.2 MB)

Naturvårdsplan för Malmö (pdf, 1.7 MB) 

Näring till näringslivet (pdf, 29.6 MB)

Parkeringspolicy och parkeringsnorm (pdf, 3.9 MB)

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö - länk till sida

Program för aktiva mötesplatser (pdf, 9.1 MB)

Riksintresset för Malmö hamn (pdf, 21.5 MB)

Riktlinjer för grönytefaktor (pdf, 940.8 kB)

Riskanalys för Malmö rangerbangård (pdf, 3.1 MB)

Silor - Landskapets landmärken (pdf, 7.9 MB)

Strukturbild MalmöLund (pdf, 2.4 MB)

Strukturplan för MalmöLund regionen (pdf, 27.8 MB)

Tillämpningsskrift om trafikbuller (pdf, 2.3 MB)

Trafikmiljöprogram för Malmö stad 2012-2017 (pdf, 3.7 MB)

Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö stad 2015-2020 - länk till sida

Trafik och mobilitetsplan (pdf, 10.5 MB)

Öresundsmetro – länk till sida om tunnelbanan mellan Köpenhamn och Malmö

Text

Text

Senast ändrad: 2018-05-15 14:02