Uppstart Nyhamnen

Uppstart Nyhamnen är ett initiativ som testar översiktsplanen i syfte att förbereda arbetet med detaljplaner för de första utbyggnadsetapperna i området. Detta sker i nära samverkan med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen.

Malmö stad har tillsammans med Wihlborgs Fastigheter initierat ”Uppstart Nyhamnen”. Syftet är att testa den fördjupade översiktsplanen genom att inkludera fler perspektiv i processen och skapa förutsättningar för ett genomförande där höga ambitioner förenas med god ekonomi.

I utbyggnaden av Nyhamnen finns både stora möjligheter och utmaningar. Uppstart Nyhamnen fokuserar på innovationer som kan möta de inbyggda målkonflikter som utvecklingen av Nyhamnen innebär mellan stadsmiljö, hållbarhet och ekonomi.

Arbetet i Uppstart Nyhamnen har utmynnat i fem framtidsbilder och en handlingsplan för fortsatt planering är på gång. Tre arkitektteam och två team med studenter från SLU:s landskapsarkitektutbildning i Alnarp och Arkitektskolan i Lund har arbetat fram de fem förslagen, i så kallade parallella uppdrag.

Bred dialog gav fem framtidsförslag

För att nå bredd och höjd startade processen med en dialog, en så kallad ”charette” med 60 deltagare i oktober 2015. Den övergripande frågeställningen var: Hur kan Nyhamnen bli en tät, grön och hållbar livsmiljö och samtidigt ekonomiskt och praktiskt genomförbar? 

Under två dagar träffade ungdomar, företrädare för fastighetsägare och näringsliv, experter och representanter för Malmö stad de fem arkitektteamen. Charetten resulterade i en bred och nyanserad bild av Nyhamnens möjligheter och utmaningar.

Därefter arbetade arkitektteamen vidare på sina förslag som blev klara i december 2015. Förutom förslag till ny struktur för helheten och fysiska dellösningar, innehåller förslagen många kloka tankar kring processen och vikten av att ta vara på de tillgångar som finns i Nyhamnen idag.

Handlingsplan för fortsatt planering

I juni 2016 presenterade Uppstart Nyhamnen en strategi och handlingsplan som ska användas som underlag för den fortsatta planeringen av Nyhamnens utveckling och integrera i det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen.

Under hösten 2016 har Malmö stads projektledningsgrupp för översiktsplanen unddersökt hur arkitektteamens förslag kan arbetas in i planförslaget.

Här kan du läsa arkitektteamens förslag

Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Oslo (pdf, 89.8 MB)
Erik Guidice Architects, Paris/Stockholm (pdf, 28.9 MB)
White Arkitekter, Malmö (pdf, 39.7 MB)
Studentteam 1 (pdf, 46.3 MB)
Studentteam 2 (pdf, 24.3 MB)


Arbetet med Uppstart Nyhamnen leds av en styrgrupp som består av chefer inom Malmö stads tekniska förvaltningar och Wihlborgs Fastigheter. En arbetsgrupp 

med representanter från Malmö stad, Wihlborgs Fastigheter, Urban Innovation Lab och Tjejer i Förening bereder frågor till styrgruppen.


Arbetet med översiktsplanen för Nyhamnen drivs av Malmö stad, där stadsbyggnadskontoret har det strategiska och operativa ansvaret. 

Senast ändrad: 2018-05-24 11:10