Planerna för området runt Östervärns station ger möjlighet att knyta samman östra och västra Malmö. Östervärns station är en nyckel till utvecklingen i området.

Här kan du läsa om vårt arbete med kommunens översiktliga och långsiktiga planering. Översiktsplanens syfte är att vägleda beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.