Bellevuegården

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan av Bellevuegården, Dp 5513, har tagit en paus, foto: Malmö stadsbyggnadskontor

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan av Bellevuegården, Dp 5513, har tagit en paus, foto: Malmö stadsbyggnadskontor

Bellevuegården uppfördes i början av 1970-talet och är ett av Malmös sista miljonprogram. Det pågår ett planeringsarbete för att kunna bygga nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan. En detaljplan för den västra sidan blev antagen under 2018. Medan arbetet med ett planförslag för den östra sidan har tagit en paus. 

Det är många som vill bo i Malmö och för att klara efterfrågan på boende byggs det nya bostäder i hela Malmö - både i nya och äldre bostadsområden.

I Bellevuegården finns en enhetlig och storskalig bebyggelse med stora gröna gårdar och ett centrum med lokal service. Men i stort sett har det inte byggts något nytt sedan 1970-talet och området behöver förnyas och rustas upp.

De nya bostäderna som nu planeras kan bidra till att förändra och förbättra boendemiljön. Samtidigt som vi utvecklar Bellevuegårdens gröna ytor och stärker kontakten med områdena runtomkring.

Nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan

I december 2016 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram två detaljplaner, Dp 5513 och Dp 5539, som ska göra det möjligt att bygga runt nya bostäder i Bellevuegården.

I uppdraget ingår att föra dialog med invånarna i området under planprocessen och stadsbyggnadskontoret ska:

  • verka för att Bellevuegården blir en funktionsblandad stadsdel med varierade boendeformer som passar hushåll i olika storlekar och livssituationer
  • verka för en förbättrad trygghet i de offentliga miljöerna
  • verka för bättre rörlighet för barn och unga

I en egen detaljplan, Dp 5549, kommer Stensjöns förskola att utökas med en ny och större byggnad,

Detaljplanen för den östra sidan är pausad

Detaljplanen för Stensjöns förskola (Dp 5549) och detaljplanen för utbyggnad av den västra sidan av Bellevuegården (Dp 5539), är nu båda antagna av stadsbyggnadsnämnden och har börjat gälla.

Däremot har arbetet med detaljplanen (Dp 5513) för den östra sidan tagit en paus. Vi återkommer med information när planförslaget kommer att presenteras för Malmöborna och vilka aktiviteter som kommer att ske i samband med samrådet.

 

Här kan du läsa om planuppdraget för den östra sidan


Dp 5513 för kvarteren Stensjön och Delsjön med flera

 

Här kan du läsa mer om de olika stegen i detaljplanearbetet


Så här ser detaljplaneprocessen ut

Senast ändrad: 2019-05-28 15:50