Frågor och svar om planer för Bellevuegården

Detaljplanen, Dp 5539, för bostadsområdet i västra delen av Bellevuegården, har vunnit laga kraft och börjat gälla. Här har vi samlat frågor och svar kring den nya detaljplanen och den nya bebyggelsen i området.

Varför ska det byggas fler bostäder i Bellevuegården?
Det är många som vill bo i Malmö och för att klara efterfrågan på boende byggs det nya bostäder i hela Malmö - både i nya och äldre bostadsområden. I Bellevuegården har det i stort sett inte byggts något nytt sedan 1970-talet och området behöver förnyas och rustas upp. De nya bostäderna som nu planeras kan bidra till att förändra och förbättra boendemiljön.

Hur många nya bostäder blir det?
Detaljplanen Dp 5539, som berör bostadsområdet i den västra delen av Bellevuegården, gör det möjligt att bygga ut det befintliga bostadsområdet med fyra bostadshus med runt 120 bostäder. De nya husen placeras i utkanterna av bostadsområdet.

Hur höga blir de nya husen?
De blir 4-6 våningar höga.

Vilken typ av lägenheter kommer det bli? 
Detaljplanen reglerar inte vilken typ av upplåtelseform det blir på lägenheterna, men byggherren Stena Fastigheter Malmö vill bygga både hyres- och bostadsrätter.

Hur kommer den nya bebyggelsen att se ut?
Området kommer att få en mer varierad bebyggelse. De nya husen kommer att brytas upp och förskjutas i sidled, för att släppa in mer dagsljus från fler håll, och får utanpåliggande balkonger och sadeltak eller platta tak. Den nya bebyggelsen kan på så vis bli ett fint komplement till den befintliga arkitekturen med långa fasader, platta tak och indragna balkonger.

Hur påverkas den fria utsikten och ljusinsläppen i de befintliga husen av den nya bebyggelsen?
Avståndet mellan de befintliga husen är idag mellan 30 till 60 meter. Genom förslaget kommer vissa lägenheter få ett avstånd på cirka 20 meter till de nya bostadshusen. 20 meters avstånd är tillräckligt för kraven på dagsljusinsläpp enligt lagstiftningen.

Är det inte risk för att en eventuell brand sprider sig lättare om husen står tätt?
För att få lov att uppföra ett nytt bostadshus ska gällande brandkrav följas. Det innebär att särskilda byggmaterial ska användas, brandvägar ska finnas och så vidare, för att minimera risken att branden sprider sig.

Hur kommer de nya husen att inverka på utemiljöer och gårdar?
Ingen gårdsmark kommer att tas för ny bebyggelse. De fyra tillkommande bostadshusen byggs på områden som idag består av markparkering och garagenedfart. Nuvarande garagenedfart flyttas och markparkeringen flyttas delvis. Ett antal träd på parkeringen behöver fällas, men kommer att ersättas med nya träd på annan plats. Runt den nya markparkeringen blir det buskar. Bostadsområdets gröna kvalitéer kommer att förstärkas. Genom konceptet Bellevuegårdens Puls utvecklas natur- och rekreationsmöjligheterna i området med ytor för aktivitet, lek och avkoppling, nya planteringar och belysning.

Kommer hanteringen av hushållssopor att ändras?
Detaljplanen gör det möjligt att installera sopnedkast på gårdarna i framtiden. Dessa sopnedkast med container under marknivån är både enklare och tryggare att använda och hantera.

Om ni tar mark från parkering för att bygga nya hus, kommer då parkeringsplatserna att räcka till i området?
När den nya bebyggelsen tillkommit, beräknas det totala parkeringsbehovet till 576 bilplatser. I detaljplanen finns det utrymme för 583 parkeringsplatser, genom ca 69 markparkeringar och 414 befintliga bilplatser i garage samt en möjlighet att i framtiden bygga ytterligare 100 bilplatser i underjordiskt garage. 

För de bilplatser som saknas inom planområdet finns möjlighet för samnyttjande av bilparkeringar vid Bellevuegårdens centrum och markparkeringen mot Lorensborgsgatan. Hyresvärden kommer dessutom att erbjuda bilpool och andra cykelfrämjande servicefunktioner när de nya bostadshusen står klara.
 
Hur kommer trafiken i området påverkas av att fler invånare flyttar in i området?
Bedömningen är att de lokalgator som finns i bostadsområdet klarar den tillkommande trafik som de nya bostadshusen medför och det kommer inte att ske någon förändring av lokalgatornas utformning. Bostadsområdet kommer fortfarande till stora delar förbli bilfritt.

Vem vänder jag mig till om jag vill hyra eller köpa en av de nya lägenheterna?
Du ska vända dig till fastighetsägaren Stena Fastigheter Malmö.  

Senast ändrad: 2019-01-21 11:35