Gottorps Allé

Vy över Gottorpsvägen. Illustrationsbild: FOJAB Arkitekter

Vy över Gottorpsvägen. Illustrationsbild: FOJAB Arkitekter

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Gottorps Allé i östra delen av Bunkeflostrand. Detaljplanen har varit på samråd  22 december 2017–5 februari 2018. Under samrådstiden kunde den som ville lämna synpunkter på förslaget.

Vad händer nu?

Efter samrådet sammanställs och besvaras alla samrådssynpunkter i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas vidare. Därefter kommer ett nytt tillfälle som kallas för granskning/utställning, då det återigen finns möjlighet för berörda att tycka till om förslaget.

 

Efter samrådet har detaljplanen för Gottorps Allé delats upp i flera mindre etapper, varav den första har varit på granskning 3–24 september 2018. Den andra etappen beräknas ut på granskning under 2019.

 

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla tätorten Bunkeflostrand med en ny stadsdel och samtidigt bevara befintliga natur- och kulturvärden. Vi planerar även för ett större rekreations- och naturområde, Ekostråket, med innehållsrik park och naturupplevelser för hela staden. 

Detaljplanen har sin utgångspunkt i det planprogram som togs fram 2016.

Nya bostäder och verksamheter

Detaljplanens syfte är att utveckla Bunkeflostrands bostadsbestånd, att bevara och utveckla områdets naturvärden samt att tillföra service till Bunkeflostrand.

Planförslaget omfattar cirka 500 bostäder i form av friliggande villor, kedjehus, parhus, radhus och flerfamiljshus. Planförslaget omfattar också en förskola för 160 barn och ett äldreboende för 50 boende.

Bebyggelsen blir något tätare längs Gottorpsvägen. Här planeras ett litet torg som kantas av flerfamiljshus med butikslokaler i bottenvåningarna. Torget placeras vid den befintliga busshållplatsen.

Tillgång till naturupplevelser för hela staden

Cirka hälften av planområdet planeras som park och natur. Det betyder att åkermark omvandlas till ytor för rekreation och därmed tillgängliggörs för allmänheten.

En del av planområdet ska ingå i det så kallade Ekostråket. Ekostråket är ett planerat grönstråk som ska sträcka sig från Pildammsparken till Bunkeflo strandängar.

Befintliga grönstrukturer med höga naturvärden, såsom Gottorps allés och Gottorps gårds gamla trädrader, ska bevaras.

Planområdets avgränsning

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Malmö och den östra delen av Bunkeflostrand.

Se planområdets avgränsning

En detaljplan anger specifikt hur och vad marken får användas till. Detaljplanen är juridiskt bindande 


Läs mer om detaljplanen (Dp 5548)  för Gottorps Allé.

Senast ändrad: 2019-04-03 16:52