Norra Bunkeflostrand

Norra Bunkeflostrand omfattar planområdena för Dp 5624 (Limhamns skjutbana) och Dp 5622 (området öster om Kalkbrottsgatan), foto: Bojana Lukac

Norra Bunkeflostrand omfattar planområdena för Dp 5624 (Limhamns skjutbana) och Dp 5622 (området öster om Kalkbrottsgatan), foto: Bojana Lukac

Under våren har tre arkitektkontor arbetat fram skissförslag på hur de norra delarna av Bunkeflostrand skulle kunna utvecklas. I sommar ställer vi ut skissförslagen på biblioteket i Bunkeflostrand fram till den 18 augusti. Nu vill vi veta vad du tycker om förslagen.

Arkitekternas förslag visar olika stadsbyggnadsidéer

I ett så kallat parallellt uppdrag har arkitektkontoren tagit ett helhetsgrepp för planeringen av de norra delarna av Bunkeflostrand, som omfattas av två detaljplaner söder om Yttre Ringvägen, på vardera sida om Kalkbrottsgatan (Dp 5624 och Dp 5622).

Syftet är att fånga in olika perspektiv och stadsbyggnadsidéer. Utifrån de förslag vi får in, kan staden och fastighetsägarna välja vilka kvaliteter och idéer vi vill utveckla vidare och pröva i den fortsatta detaljplaneringen av området.

Har arkitekterna lyckats med uppgiften?

Vad tycker du är bra eller mindre bra med arkitektkontorens förslag? Hur tycker du att det lyckats med uppgiften? Här kan du se och läsa om respektive förslag och fram till den 18 augusti kan du skicka in dina synpunkter.

Så här går det parallella uppdraget till

  • 26 mars uppstartsmöte med arkitektkontoren Tredje natur, Stadstudio och White. Förutsättningarna för uppdraget anges i ett program. Som underlag till programmet ingår de synpunkter som vi på olika sätt fått in från boende och verksamma i Bunkeflostrand.
  • 3 april workshop med arkitektkontor, fastighetsägare, stadsplanerare i Malmö stad och boende i Bunkeflostrand.
  • 10 juni slutinlämning av arkitektkontorens skissförslag.
  • 17 juni till 18 augusti ställs förslagen ut på biblioteket i Bunkeflostrand. Då finns det möjlighet att tycka till och komma med synpunkter på förslagen.
  • En bedömningsgrupp med representanter från Malmö stad och fastighetsägarna, väljer ut de delar av skissförslagen, som vi vill utveckla vidare och pröva i detaljplanerna för området. Bedömningsgruppen tar del av de synpunkter som kommit in från allmänheten inför sitt beslut.
  • Vi beräknar att presentera ett första planförslag för detaljplanerna Dp 5624 och Dp 5622 i slutet av 2019. Under det formella samrådet finns det möjlighet att komma med synpunkter på planförslagen.

Bakgrund

Enligt Malmös gällande översiktsplan kan Bunkeflostrand på sikt komma att byggas ihop med Limhamn i norr. Området Norra Bunkeflostrand omfattas av två detaljplaner, belägna söder om Yttre Ringvägen på vardera sida om Kalkbrottsgatan. Detaljplanen (Dp 5624) för området väster om Kalkbrottsgatan, antogs politiskt 2016, men överklagades och upphävdes. I december 2018 gav stadsbyggnadsnämnden ett nytt planuppdrag för området, som ska pröva möjligheten att uppföra främst bostäder, men även bevara stora områden som naturmark. För planområdet öster om Kalkbrottsgatan finns en detaljplan för kontorsbebyggelse. Genom en ny detaljplan (Dp 5622) vill fastighetsägaren göra det möjligt att bygga såväl bostäder som verksamhetslokaler.

Senast ändrad: 2019-07-26 15:47