Om Sege Park

Sege Park ligger i Kirseberg. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i gammal, attraktiv parkmiljö.

Området förtätas och får ett tillskott av nya byggnader samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen bevaras. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring.

Flygbild över Sege Park juli 2018. Fotograf: Perry Nordeng

Flygbild över Sege Park juli 2018. Fotograf: Perry Nordeng

På området låg tidigare Östra sjukhuset som  fram till 1995 bedrev psykiatrisk vård. Området är ca 25 ha stort. De flesta byggnaderna är från den tid då sjukhuset uppfördes på 1930-talet. Då skapades också den parkmiljö som är så karakteristisk för området.

De senaste åren har flera förskolor och grundskolor etablerats här och några av byggnaderna har omvandlats till studentbostäder. I de modernare byggnaderna i söder finns bl.a. en vårdcentral.

Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling framförallt vad gäller energiproduktion och energieffektivisering.

Finansiering

Utvecklingen av Sege Park sker med stöd av ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden, och ingår i Malmö Innovationsarena – vi bygger Malmö helt och hållbart.

EUlogga

Malmö Innovationsarena är ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi som arbetar för att främja innovationer som kan bidra till att hållbar stadsutveckling och ökat bostadsbyggande i Malmö.

Malmö Innovationsarenas mål är att bostadsbyggandet ska gå hand i hand med befolkningstillväxten och att en väl fungerande innovationsarena används för att lösa samhällets hållbarhetsutmaningar genom samverkan.

Senast ändrad: 2019-02-07 09:55