Antagna fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen

Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen finns tematiska tillägg till och geografiska fördjupningar av översiktsplanen.

Arkitekturstaden Malmö

Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan
skapas med arkitektur. Det ska bland annat vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt.

Översiktsplan för södra Hyllie

Hyllie är ett stort utbyggnadsområde med goda förutsättningar att bli en attraktiv stadskärna där ungefär 15 000 malmöbor kommer att bo. I den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie finns värden som är nödvändiga komplement till stadsmiljöerna kring Hyllie boulevard och Hyllie allé.

Översiktsplan för Nyhamnen

Omvandlingen av Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga Malmös stadskärna mot vattnet. Nya stadsmiljöer  med bostäder och verksamheter kan växa fram på gångavstånd till centralstationen. Den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen beskriver målen för utbyggnaden och lägger fast de övergripande strukturerna.

Senast ändrad: 2020-03-09 11:19