Fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag.

I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas.

För frågor av allmänt intresse som inte tagits upp eller inte behandlats tillräckligt i gällande översiktsplan kan denna ändras i form av ett tillägg. Sådana tillägg gäller hela kommunen och innebär att kommunen gör avvägningar mellan olika allmänna intressen.

Källa: Boverket

Senast ändrad: 2019-07-12 08:14