Prioriterade biotoptyper i Malmö

Många djur- och växtarter behöver flera olika typer av miljöer, så kallade biotoper, för att kunna överleva. Biotoperna förser arterna med resurser som föda, vatten och boplats.

I Malmö finns det ett antal prioriterade biotoptyper där det finns många resurser och som därför är extra viktiga för den biologiska mångfalden. De kan även vara ovanliga, exempelvis i resten av Sverige eller i Norden, vilket gör att Malmö har ett särskilt ansvar för dem. Exempel på prioriterade biotoper är vattendrag, dammar och småvatten, ängsmarker, torrängar och sandhedar, ruderatmarker, trädmiljöer samt havsstrandängar, grunda havsbottnar och ålgräsängar.

I områden som Klagshamnsudden, Käglinge naturområde, Limhamns kalkbrott och Lockarp hittas flera prioriterade biotoptyper, medan det i stora delar av Malmö istället finns en stor brist på dessa. Malmös mest värdefulla och prioriterade biotoper behöver bevaras, utvecklas och nyskapas där så kan ske för att de arter som är beroende av dessa miljöer ska främjas och bevaras, samt för att den biologiska mångfalden på sikt ska kunna bevaras.

Senast ändrad: 2020-02-12 15:13