Pågående översiktsplanering

Det pågår arbete med en översyn av den kommunövergripande översiktsplanen. Det pågår även geografiska fördjupningar av gällande översiktsplan för områdena Nyhamnen och södra Kirseberg och Östervärn.

Kommunövergripande översiktsplan

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan. I uppdraget med den nya översiktsplanen finns de långsiktiga strategierna och prioriterade inriktningarna i Malmös gällande översiktsplan kvar. Men vissa delar kan behöva uppdateras och förtydligas, där förutsättningarna ändrats eller där utvecklingen går i en takt eller riktning som inte kunnat förutses tidigare.

Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planförslaget har varit på samråd och utställning. Kommunfullmäktige förväntas anta planen under våren 2020.

Senast ändrad: 2020-01-02 11:06