Pågående översiktsplanering

Det pågår arbete med en översyn av den kommunövergripande översiktsplanen. Det pågår även geografiska fördjupningar av gällande översiktsplan södra Kirseberg och Östervärn.

Översyn av kommunövergripande översiktsplan

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan. Utgångspunkten för översynen är densamma som när gällande översiktsplan togs fram; att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa med omkring 5 000 invånare per år.

Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planförslaget har varit på samråd och utställning. Kommunfullmäktige förväntas anta planen under våren 2020.

Senast ändrad: 2020-10-22 11:47