Kommunövergripande översiktsplan

Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan. De prioriterade inriktningarna i gällande översiktsplan ligger fast. Men delar av planen kan behöva uppdateras. Under planprocessen har du möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget, innan kommunfullmäktige antar en ny översiktsplan.

En aktuell och flexibel översiktsplan

Samhällsutvecklingen går fort och översiktsplanen måste ta höjd för en rad förändringar och trender som påverkar planeringen av staden. Därför måste översiktsplanen både vara långsiktig och flexibel. För att kunna få en större flexibilitet har Malmö stad, under de två senaste mandatperioderna, arbetat med en kontinuerlig översiktsplanering. Det innebär att översiktsplanen ses över löpande och därför ändras i mindre omfattning.

Prioriterade inriktningar ligger fast

I maj 2019 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan. I uppdraget med den nya översiktsplanen finns de långsiktiga strategierna och prioriterade inriktningarna i Malmös gällande översiktsplan kvar. Men vissa delar kan behöva uppdateras och förtydligas, där det finns ny kunskap eller där utvecklingen går i en takt eller riktning som inte kunnat förutses tidigare.

Mot halvmiljonstaden Malmö

Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men den nya översiktsplanen kommer även att innehålla en utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050. Den nya översiktsplanen ska ta upp möjligheter och utmaningar med att bli 160 000 fler invånare; att fortsatt kunna växa hållbart och vara en attraktiv stad att bo och verka i.

Planprocess för översiktsplanen

Under arbetet med den nya översiktsplanen, har du möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget under samrådet och utställningsperioden. Här kan du läsa om hur planprocessen går till.

Senast ändrad: 2019-11-05 16:38