Översyn av den kommun-övergripande översiktsplanen

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan. Ett första utkast till ny översiktsplan för Malmö är på samråd från den 23 mars till 22 juni. Under samrådet har du möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Översiktsplan för Malmö. Översyn 2019-22. Underlag för samråd. Godkänd av kommunstyrelsen 4 mars 2020.

Utgångspunkten för översynen är densamma som när gällande översiktsplan togs fram; att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa hållbart med omkring 5 000 invånare per år.

En aktuell och flexibel översiktsplan

Samhällsutvecklingen går fort och översiktsplanen måste ta höjd för en rad förändringar och trender som påverkar planeringen av staden. Därför måste översiktsplanen både vara långsiktig och flexibel. För att kunna få en större flexibilitet har Malmö stad arbetat med en kontinuerlig översiktsplanering. Det innebär att översiktsplanen ses över varje mandatperiod och justeras i takt med samhällsutvecklingen.

En attraktiv och hållbar stad

I maj 2019 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan. I uppdraget med den nya översiktsplanen finns de långsiktiga strategierna och prioriterade inriktningarna i Malmös gällande översiktsplan kvar.

Fokus är att bygga en attraktiv och ur alla aspekter hållbar stad, att stärka stadens attraktivitet för ett diversifierat näringsliv, att läka samman staden – socialt och fysiskt – och att växa inåt för att värna om resurser.

Mot halvmiljonstaden Malmö

Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men den nya översiktsplanen kommer även att innehålla en utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050. Den nya översiktsplanen tar upp möjliga utvecklingsområden för att rymma 160 000 fler Malmöbor.

Lämna synpunkter under samrådet

Under arbetet med den nya översiktsplanen, har du möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget vid två tillfällen; det första samrådet och den senare utställningsperioden.

Samrådet pågår mellan den 23 mars och 22 juni. Du kan skriva in dina synpunkter direkt i det digitala planförslaget under fliken Tyck till, eller mejla synpunkterna till stadsbyggnadskontoret@malmo.se.

Du behöver ange ditt namn och din adress, för att vi ska kunna registrera dina synpunkter till samrådet.

Här kan du läsa hur Malmö stad hanterar dina personuppgifter.

 Så här går planprocessen till

Senast ändrad: 2020-04-20 16:38