Översyn av den kommunövergripande översiktsplanen

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan. Ett förslag till ny översiktsplan har varit på samråd under 2020. Vi beräknar att ett bearbetat förslag går ut på granskning under våren 2021.

Översiktsplan för Malmö. Översyn 2019-22. Underlag för samråd. Godkänd av kommunstyrelsen 4 mars 2020.

Här hittar du det digitala samrådsförslaget till Översiktsplan för Malmö


Samrådsförslaget finns även här för utskrift (pdf, 38.8 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 2.8 MB)

Vid problem med kartan uppdatera webbläsaren eller prova en annan webbläsare.

Utgångspunkten för översynen är densamma som när gällande översiktsplan togs fram; att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa hållbart med omkring 5 000 invånare per år.

En aktuell och flexibel översiktsplan

Samhällsutvecklingen går fort och översiktsplanen måste ta höjd för en rad förändringar och trender som påverkar planeringen av staden. Därför måste översiktsplanen både vara långsiktig och flexibel. För att kunna få en större flexibilitet har Malmö stad arbetat med en kontinuerlig översiktsplanering. Det innebär att översiktsplanen ses över varje mandatperiod och justeras i takt med samhällsutvecklingen.

En attraktiv och hållbar stad

I maj 2019 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan. I uppdraget med den nya översiktsplanen finns de långsiktiga strategierna och prioriterade inriktningarna i Malmös gällande översiktsplan kvar.

Fokus är att bygga en attraktiv och ur alla aspekter hållbar stad, att stärka stadens attraktivitet för ett diversifierat näringsliv, att läka samman staden – socialt och fysiskt – och att växa inåt för att värna om resurser.

Mot halvmiljonstaden Malmö

Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men den nya översiktsplanen kommer även att innehålla en utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050. Den nya översiktsplanen tar upp möjliga utvecklingsområden för att rymma 160 000 fler Malmöbor.

Lämna synpunkter på planförslaget

Under arbetet med den nya översiktsplanen, har du möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget vid två tillfällen; det första är under samrådsperioden och den senare under granskningsperioden.

Samrådet pågick mellan den 23 mars och 22 juni 2020. Granskningsperioden beräknas till våren 2021. Nedan kan du läsa om hur översiktsplanprocessen går till.

 Så här går planprocessen till

Senast ändrad: 2021-01-08 16:00