Hur gör vi i Malmö?

De senaste årens översvämningar har intensifierat vårt arbet med att skyfallsanpassa Malmö.

Malmö har sedan decennier tillbaka arbetat aktivt, över förvaltningsgränserna, för att bygga långsiktigt hållbara dagvattenlösningar i nybyggnadsområden. Utbyggnaden av Bunkeflostrand är ett exempel på det, Gyllins trädgård är ett annat. De senaste årens översvämningar har intensifierat detta arbete och staden har därför - tillsammans med Va syd - tagit fram en långsiktig strategi för skyfallshantering - en Skyfallsplan. Parallellt med detta arbete tas det även fram en handlingsplan.

Planerad översvämning

Att med flit översvämma vissa områden är en lösning för att ta hand om kraftiga regn. Då vattenledningsnätet inte är dimensionerat för att ta hand om stora mängder nederbörd har i stället särskilda platser i staden anpassats för att klara av regnen. Man styr helt enkelt om översvämningarna till platser där de inte orsakar någon skada. Exempel på sådana multifunktionella platser är vissa parker och idrottsplatser

Öppen dagvattenhantering finns i dag i Augustenborg, Västra Hamnen och på Vanåsgatan.

När vi bygger nya områdentar vi hänsyn till möjliga skyfall och att området ska klara stora vattenmängder. Det kan exempelvis röra sig om olika former av fördröjningsmagasin, dit vattnet leds, innan det drar vidare ner i dagvattenledningarna.

Många utmaningar

Det är dock många utmaningar i arbetet med att försöka skyfallsanpassa en stad. Det är kostsamt och oberäkneligt; det kan regna imorgon eller om fem år. Det jobbigaste är dock att människor blir personligt drabbade, ett skyfall kan innebära en katastrof för individen.

Vi har inte råd att inte skyfallsanpassa

Malmös ambition med skyfallsplanen, långsiktigt, är att staden ska vara bättre rustad för att hantera framtida skyfall. Kostnaderna i samband med skyfall ska minimeras. Vi ska förbättra säkerheten för viktiga samhällsfunktioner vid skyfall. Inga medborgare ska utsättas för fara eller få sina boytor förstörda i samband med skyfall.  

Skyfallsplan (pdf, 11.8 MB) för Malmö
Senast ändrad: 2018-08-24 10:10