Malmös vatten

Malmös vatten är ett kunskaps- och planeringsunderlag till Malmös översiktsplanering. Skriften beskriver planeringsförutsättningar för hav och kust, ytvatten och grundvatten samt för klimatanpassningsåtgärder, dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering med mera.

Ett samrådsunderlag för Plan för Malmös vatten, tematiskt tillägg till Översiktsplan för Malmö var utsänt för samråd våren 2016. I juni 2017 beslöt stadsbyggnadsnämnden att integrera planens strategier och planeringsriktlinjer i den kommuntäckande översiktsplanen, i samband med att denna revideras. Det innebär att Plan för Malmös vatten inte kommer att tas fram separat till antagande.

De delar av samrådsunderlaget som bestod av kunskaps- och planeringsunderlag har istället samlats i en skrift kallad Malmös vatten.

Malmös vatten (pdf, 35.9 MB)

Senast ändrad: 2019-07-18 10:24