Malmös vatten

Malmös vatten är ett kunskaps- och planeringsunderlag till Malmös översiktsplanering. Skriften beskriver planeringsförutsättningar för hav och kust, ytvatten och grundvatten samt för klimatanpassningsåtgärder, dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering med mera.

Ett samrådsunderlag för Plan för Malmös vatten, tematiskt tillägg till Översiktsplan för Malmö var utsänt för samråd våren 2016. I juni 2017 beslöt stadsbyggnadsnämnden att integrera planens strategier och planeringsriktlinjer i den kommuntäckande översiktsplanen, i samband med att denna revideras. Det innebär att Plan för Malmös vatten inte kommer att tas fram separat till antagande.

De delar av samrådsunderlaget som bestod av kunskaps- och planeringsunderlag har istället samlats i en skrift kallad Malmös vatten.

Malmö stads arbete med kustskydd

Malmö stads arbete med kustskydd är en del av det kontinuerliga arbetet med planeringen för framtidens stad. Det ingår också i handlingsplanen Framtidens kuststad som samlar kommunens alla aktiviteter, initiativ och projekt som bidrar till att stärka Malmös roll som kuststad.

Malmö stad gör mycket redan idag och vill göra ännu mer. I Malmö, längs kusten och ute i Öresund pågår därför initiativ för att förbättra havet och vattnets kvalitet, för att Malmöbor och besökare ska ha möjlighet att vara nära hav och kust, för att bevara biologisk mångfald och för att förbättra stadens möjlighet att hantera klimatutmaningar.

Den nuvarande handlingsplanen har reviderats och ska behandlas politiskt under våren och kommer därefter att publiceras på malmo.se.

Senast ändrad: 2020-09-15 15:37