Planer & Underlag

Arbetet med Amiralsstaden startade hösten 2016, men ett förarbete har pågått under en längre tid. Här kan du läsa om det som genomförts  och om de planeringsinriktningar som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Dels har förtätning längs Amiralsgatan undersökts, dels har en kartläggning gjorts och nätverk knutits med intressenter i området.

Arbetet med Culture Casbah, som innebär att nya bostäder och butiker planeras längs Rosengårdsstråket, kommer att bli en viktig del i det fortsatta arbetet. Ett planprogram PP 6044 för områdena Törnrosen och del av Örtagården blev klart 2015. Planprogrammet ger en inriktning på hur Malmö stad vill att området ska utvecklas och ligger till grund för kommande detaljplaner.

Senast ändrad: 2017-11-01 16:14